Niedziela w dwóch rytach – XXVII Niedziela rytu mozarabskiego oraz Niedziela Chrystusa Króla w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego

Niedziela w dwóch rytach – XXVII Niedziela rytu mozarabskiego oraz Niedziela Chrystusa Króla w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego

Dzisiaj Kościół przeżywa Niedzielę Chrystusa Króla (w liturgii Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego) oraz XXVI Niedzielę ,,zwykłą” (w liturgii mozarabskiej). Przesłanie tekstów biblijnych w obu rytach jest następujące: Bóg jest jedynym Panem (Alleluja, Ewangelia, Antyfona na Ofiarowanie w NFRR), do którego należy wszystko (Graduał w NFRR), a więc m.in. życie człowieka. On powołuje do istnienia i On zbawia (Lekcja w NFRR). Dlatego Apostoł wzywa, aby obudzić swoje sumienia (drugie czytanie rytu mozarabskiego). Zaś Ezechiel prorokuje przeciw Sydonowi, gdyż zachowanie mieszkańców tego miasta odbiega od norm moralnych i religijnych (pierwsze czytania mszalne rytu mozarabskiego).

Teksty liturgii w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego

Introit (Ap 5, 12; 1, 6; Ps 71, 1):

,,Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać moc i boskie hołdy, i siłę, i cześć. Jemu chwała i panowanie po wszystkie wieki.  Ps. O Boże, daj swój sąd Królowi i Synowi Króla Twoją sprawiedliwość. V. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać moc i boskie hołdy, i siłę, i cześć. Jemu chwała i panowanie po wszystkie wieki”.

Lekcja (Kol 1, 12-20):

,,Bracia: Dzięki czyńcie Bogu Ojcu, że nas uczynił godnymi, abyśmy się stali uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości. (Bóg) wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna umiłowania swego. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Albowiem w Nim wszystkie rzeczy zostały stworzone na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Państwa, Księstwa, czy Władze. Wszystko przez Niego i w Nim stworzone zostało, a On jest przed wszystkim i wszystko w Nim trwa. On jest też głową ciała Kościoła, początkiem i pierworodnym z umarłych, aby sam we wszystkim zachował pierwszeństwo. Bo spodobało się (Bogu), aby przebywała w Nim wszelka pełność oraz aby przezeń wszystko, co jest na ziemi, czy co jest w niebiesiech, w Nim się pojednało, po nastaniu pokoju przez krew krzyża Jego: w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.

Graduał (Ps 71, 8. 11):

,,Panować będzie od morza do morza i od rzeki aż po krańce ziemi. I uwielbią Go wszyscy królowie, wszystkie narody będą Mu służyły”.

Alleluja (Dn 7, 14):

,,Alleluja, alleluja. Władza Jego to władza wieczna, która nie będzie odjęta, a królestwo Jego nigdy nie zaginie. Alleluja”.

Ewangelia (J 18, 33-37):

,,Onego czasu: Rzekł Piłat do Jezusa: «Czy Ty jesteś Król żydowski?» Odpowiedział Jezus: «Czy sam od siebie to mówisz, czy inni ci o mnie powiedzieli?» Odpowiedział Piłat: «Czyż ja jestem Żydem? Naród Twój i najwyżsi kapłani wydali mi Ciebie. Cóżeś uczynił?» Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby niechybnie, żebym nie był wydany Żydom. Ale teraz królestwo moje nie jest stąd». Rzekł Mu tedy Piłat: «Więc Tyś jest król?» Odpowiedział Jezus: «Sam mówisz, że ja jestem królem. Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, który z prawdy jest, słucha głosu mego»”.

Antyfona na Ofiarowanie (Ps 2, 8):

,,Żądaj ode mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi w Twoje posiadanie”.

Antyfona na Komunię (Ps 28, 10-11):

,,Pan zasiądzie jako król na wieki. Pan obdarzy lud swój pokojem”.

Teksty liturgii w rycie mozarabskim

Praelegendum (Ps 32, 22; 105, 4):

,,Niech się stanie miłość Twoja Panie nad nami, alleluja, jak oczekujemy od Ciebie, alleluja, alleluja. V. Pamiętaj o nas, Panie, gdyż masz upodobanie w swym ludzie. Przyjdź nam z pomocą. R. Jak oczekujemy od Ciebie, alleluja, alleluja. V. Chwała i cześć Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu na wieki wieków. Amen. R. Jak oczekujemy od Ciebie, alleluja, alleluja”.

Lekcja (Ez 28, 21-23):

,,To mówi Pan: <<Synu człowieczy, obróć się ku Sydonowi i prorokuj przeciwko niemu: Mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto występuję przeciwko tobie, Sydonie! Chcę być uwielbionym pośród ciebie. Poznają, że Ja jestem Pan, gdy nad nim wykonam sądy moje i ukażę się mu jako Święty. Ześlę na niego zarazę i krew na jego ulice, a zabici będą upadać w jego środku pod razami miecza [podniesionego] na niego zewsząd. I poznają, że Ja jestem Pan”.

Psallendum (Ps 79, 8-9):

,,Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje. V. Bo bardzo jesteśmy słabi; wspomóż nas, Boże, zbawienie nasze”.

Epistoła (Ef 4, 17-24):

,,Bracia: To zatem mówię i zaklinam [was] w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym myśleniem, umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca. Oni to doprowadziwszy siebie do nieczułości [sumienia], oddali się rozpuście, popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim – zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że – co się tyczy poprzedniego sposobu życia – trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości”.

Ewangelia (Łk 19, 1-9):

,,Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A [był tam] pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: <<Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama”.

Chwała (Ps 118, 25):

,,Alleluja. O Panie, wybaw! O Panie daj pomyślność!”

Antyfona na Ofiarowanie (Ez 45, 17-19):

,,V. Każdy natomiast władca ma się troszczyć o całopalenie na wszystkie uroczystości ludu izraelskiego, aby dom Izraela oczyścić z grzechu, alleluja. V. Kapłan zaś weźmie krwi z ofiary przebłagalnej i pokropi nią w kierunku drzwi świątyni, ku czterem rogom podstawy ołtarza. R. Aby wybłagać dla ludu Izraela rozgrzeszenie Pana, alleluja”.

Porównanie tabelaryczne

Część liturgii

Msza w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego

Msza w rycie mozarabskim

Introit/Praelegendum

Ap 5, 12; 1, 6; Ps 71, 1

Ps 32, 22; 105, 4

Lekcja mszalna/ Lekcja z księgi prorockiej

Kol 1, 12-20Ez 28, 21-23

Graduał i alleluja/Psallandum

Ps 71, 8. 11 i Dn 1, 14Ps 79, 8-9
Lekcja z księgi apostolskiejBrak

Ef 4, 17-24

Ewangelia

J 18, 33-37Łk 19, 1-9
Chwała po EwangeliiSłowa: ,,Laus Tibi Christe”

Ps 118, 25

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 2, 8

Ez 45, 17-19

Antyfona na KomunięPs 28, 10-11

Brak

Zakończenie

Powyższa publikacja ma za zadanie tak pokazać różnice między dwoma rytami Kościoła (pod względem tekstów biblijnych), jak i zachęcić do samodzielnych rozważań tych tekstów.

Paweł Kachel i Dawid Makowski


Przekład tekstów biblijnych z NFRR pochodzi z: Mszał rzymski. Opr. Benedyktyni w Tyńcu. Poznań: Pallottinum, 1963.

Przekład tekstów biblijnych z liturgii mozarabskiej został podany według tłumaczenia Biblii Tysiąclecia (wyd. V). Niektóre teksty zawzięte z dzisiejszego tłumaczenia są przystosowane do oryginału, tj. tekstu łacińskiego. Uczyniono to w tym celu, aby tekst był bardziej zrozumiały.

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę