Obrzędy konsystorza – Przepisy obrzędowe

Obrzędy konsystorza – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących obrzędu konsystorza, przypominamy, że:

 1. Papież jest przywdziany w mucet i stułę. W ten sposób przybywa do ołtarza.
 2. Podczas procesji wejścia śpiewa się śpiew Tu es Petrus.
 3. Papież podchodzi do konfesji, chwilę się modli i udaje się do tronu.
 4. Przy tronie papież wykonuje znak krzyża i zwyczajnie pozdrawia wiernych.
 5. Po pozdrowieniu następuje modlitwa.
 6. Po oracji diakon odmawia Ewangelię według św. Marka (jest on przywdziany w albę i stułę).
 7. Gdy diakon zakończy proklamację Ewangelii, papież wygłasza przemowę.
 8. Po wygłoszeniu nauki, papież wygłasza imiona nowych kardynałów, ogłaszając ich Kościołowi. Wskazuje się przy tym na ich stopień w kolegium kardynalskim.
 9. Następnie biskup Rzymu wzywa ich do wyznania wiary, co kolejno każdy z nich czyni.
 10. Po wyznaniu wiary, każdy z nowo ustanawianych kardynałów przyrzeka papieżowi posłuszeństwo.
 11. Następnie papież nakłada każdemu z nich biret i pierścień oraz asygnuje ich do tytułu lub diakonii. Najpierw odmawia modlitwę, a potem w milczeniu nakłada biret. Każdy z kardynałów klęka wtedy przed papieżem. Pierścień natomiast nakłada się wypowiadając przy tym odpowiednie słowa, świadczące o przyjmowaniu pierścienia z rąk Piotra Apostoła. Następnie – gdy papież wygłosi tytuł lub diakonię oraz poda kardynałowi bullę – przekazuje nowo ustanowionemu pocałunek pokoju.
 12. Każdy z kardynałów wstaje, zdejmuje biret, czyni względem papieża rewerencję i powtarza to względem każdego z kardynałów. Następnie wraca na swoje miejsce.
 13. Wówczas schola śpiewa śpiew z Psalmu 44 Constitues eos principes.
 14. Następnie papież wzywa do modlitwy Pańskiej. Po tym wezwaniu występują błagania do Chrystusa Pana i modlitwa Pater noster.
 15. Po tej modlitwie papież odmawia orację i udziela błogosławieństwa, a diakon rozsyła zebranych.
 16. Na koniec obrzędu śpiewa się antyfonę maryjną

Opr. Dawid Makowski

Na podstawie: Ordo Consistorii Ordinarii Publici. Roma: 2012.

Tags: , ,

Przetłumacz stronę