Tag: Tłumaczenia

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Wykład na temat kanonu mszalnego: IV dystynkcja

Poniżej prezentujemy ostatni fragment tłumaczenia Wykładu na temat Kanonu Rzymskiego biskupa Odona, a mianowicie dystynkcję czwartą wraz z konkluzją. Przed lekturą warto przypomnieć sobie wszelkie uwagi poczynione na samym wstępie.Badając tekst pod ogólnym kątem, zauważyć można z łatwością, że sama w sobie dystynkcja czwarta jest sporo krótsza od poprzedniej i stanowi swego rodzaju klamrę kompozycyjną, kiedy zestawimy ją z dystynkcją pierwszą. Wyraźnie widać, iż sposób pisania w ostatniej z czterech dystynkcji…
Dowiedz się więcej

Wykład na temat kanonu mszalnego: III dystynkcja (cz. II)

W tej części tłumaczenia przedstawiamy tłumaczenie drugiej – i zarazem ostatniej – części trzeciej dystynkcji Wykładu na temat Kanonu Rzymskiego św. Odona z Tournais. Została ona na potrzeby tłumaczenia podzielona na dwie części ze względu na swój okazały rozmiar w stosunku do całości dzieła, bowiem stanowi ponad połowę Wykładu. Wszelkie uwagi dotyczące tłumaczenia, poczynione w omówieniu pierwszego fragmentu pozostają w dalszym ciągu aktualne.Kl. lic. Emanuel KwiatkowskiTEKST KANONU.FRAGMENT TRZECI.Część druga. Przeto i my,…
Dowiedz się więcej

Wykład na temat kanonu mszalnego: III dystynkcja (cz. I)

W dalszej części tłumaczenia przedstawimy tłumaczenie pierwszej części trzeciej dystynkcji Wykładu na temat Kanonu Rzymskiego św. Odona z Tournais. Została ona na potrzeby tłumaczenia podzielona na dwie części ze względu na swój pokaźny rozmiar w stosunku do całości dzieła, albowiem stanowi ponad połowę Wykładu. Wszelkie uwagi poczynione w omówieniu pierwszego fragmentu pozostają w dalszym ciągu aktualne. Tym niemniej warto dodatkowo zwrócić uwagę na fakt, iż w tym fragmencie tekst Odona…
Dowiedz się więcej

Wykład na temat kanonu mszalnego: II dystynkcja

W tym artykule mamy przyjemność zaprezentować drugą dystynkcję Wykładu na temat Kanonu Rzymskiego św. Odona z Tournais. Wszelkie uwagi poczynione w omówieniu poprzedniego fragmentu pozostają w dalszym ciągu aktualne. Przed lekturą warto jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii. Styl pisania biskupa Odona jest subtelnie odmienny, aniżeli w pierwszej dystynkcji, co pozwala zaryzykować stwierdzeniem, że musiał minąć pewien okres czasu, zanim stworzył dystynkcję kolejną. W swoim dziele Odon…
Dowiedz się więcej

Wykład na temat kanonu mszalnego: I dystynkcja

Święty Odon z Tournai był francuskim mnichem benedyktyńskim. To jemu właśnie przypisuje się założenie opactwa Saint-Martin w Tournai. Początkowo zasłynął jednak jako wybitny nauczyciel retoryki, filozofii, a także nauk ścisłych. Bardzo dobrze znał łacińską poezję i prozę. Nawrócił się dopiero jako człowiek dorosły i dojrzały, pod wpływem lektury dzieł św. Augustyna. Od tego momentu rozpoczął surowy i ascetyczny styl życia. Z początku wraz z towarzyszami postanowił wieść…
Dowiedz się więcej

Czy Okres Adwentu jest czasem pokuty? – Rozważania o liturgii

W Okresie Adwentu nie śpiewa się hymnu “Gloria” podczas niedzielnej Mszy św., a w liturgii używa się fioletowych paramentów. Śpiewanie w tych liturgiach “Alleluia” wprowadziło dopiero Ordo Lectionum Missae z 1969 r. Jednak zrezygnowanie ze śpiewu hymnu anielskiego, który w XI w. stał się wyznacznikiem podniosłości celebracji, który był niekompatybilny z wymiarem pokutnym (zob. (np.) Bernhold von Konstanz (1054-1100), Micrologus de ecclesiasticis observationibus, ed. J. de Pamele (PL 151), Paris 1853,…
Dowiedz się więcej

8 grudnia: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – Rozważania o liturgii

Konstytucja o Świętej Liturgii “Sacrosanctum Concilium” II Soboru Watykańskiego mówi w artykule 103 tak: Obchodząc ten roczny cykl misteriów Chrystusa, Kościół święty ze szczególną miłością oddaje cześć Najświętszej Matce Bożej, Maryi, która nierozerwalnym węzłem złączona jest ze zbawczym dziełem swojego Syna. W Niej Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być. To szczególne…
Dowiedz się więcej

O pochodzeniu Adwentu – Rozważania o liturgii

W klasycznej łacinie słowo “adventus” (od advenire – “przybywać”) oznacza “Nadejście” lub “Przybycie” (cz. przeszły – przyp. tłum.), a więc “bycie obecnym”. Prefiks “ad” oznacza ruch w kierunku celu, przez co wyraża przybycie z daleka lub z podróży. Odwiedziny władcy w mieście lub prowincji należącej do jego terytorium, a przede wszystkim pierwsza jego wizyta na takim terenie, określona jako “adventus”, była uroczystoście obchodzona i zapisana w źródłach historycznych (zob. P. Regan, Dall’avvento alla pentecoste.…
Dowiedz się więcej

Tłumaczenie Graduału Zwykłego

Często w rozmowach z biskupami czy osobami odpowiedzialnymi za liturgię w diecezjach wspomina się o muzyce liturgicznej, wskazując na różne kwestie z nią związane. Czy jednak rozmawia się wówczas o śpiewach z Graduału Zwykłego? Można bowiem odnieść wrażenie, że księga ta – o ile jest używana – występuje tylko w języku łacińskim. Jest to jednak błędne mniemanie, bo Stolica Apostolska nawet zaaprobowała tłumaczenie tej księgi na języki narodowe, aby można było wykonywać z niej antyfony w języku…
Dowiedz się więcej

Mistyczne ujęcie Świątyni

Mimo że świątynia składa się także z materialnych rzeczy, to jednak ma ona transcendentną łaskę, gdyż staje się całkowicie mieszkaniem Boga, poprzez mistyczne modlitwy biskupa i namaszczenie świętą mirrą. W tym mieszkaniu Boga nie jest jednak wszystko dostępne dla wszystkich, lecz jedno tylko dla duchownych, inne także dla świeckich. Świątynia jest obrazowym przedstawieniem w dwojakim sensie, gdyż jest złożona z tego, co niedostępne i tego, co zewnętrzne, przedstawiając samego Chrystusa. On również jest…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę