Uroczystość Wszystkich Świętych oraz XXVIII Niedziela rytu mozarabskiego

Uroczystość Wszystkich Świętych oraz XXVIII Niedziela rytu mozarabskiego

,,Obchody ku czci świętych ukazują narodziny, przez które oni rodzą się do wspólnoty z dziewięcioma zastępami Aniołów i do wspólnoty ze świętymi ojcami prawa naturalnego, prawa litery i Nowego Testamentu” – Amalariusz z Metzu

Wprowadzenie

W dniu dzisiejszym Kościół w liturgii obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzisiejsza liturgia słowa z dwóch rytów ukazuje kilka aspektów tego obchodu. Opatrzność Boża pragnie, aby lud wierny wiedział, iż wszyscy święci wraz z aniołami chwalą Boga Syna (Introit). Św. Jan dodaje, że są oni odziani w białe szaty z palmą w ręku (Lekcja w NFRR) – jest to znak oczyszczenia i zwycięstwa. Oni w życiu nie mieli łatwo, wszak wyznawcy Pana są często prześladowani i wyszydzani, lecz za ten trud życia (Alleluja) otrzymują oni radość życia wiecznego i przebywania z Barankiem (Ewangelia w NFRR) w pokoju (Antyfona na Ofiarowanie w NFRR). Często człowiek myśli, że dar życia wiecznego otrzymują tylko niezwykłe osoby, które za życia były herosami wiary. Wówczas człowiek zastanawia się, co trzeba zrobić, żeby wejść do nieba. O tym pisze dziś Apostoł w Epistole rytu mozarabskiego. Daje on konkretne wskazówki jak postępować. Natomiast Jezus ukazuje, że ważna jest wierność Bogu i przynoszenie zysku ze swojego życia (Ewangelia rytu mozarabskiego). Dlatego tak ważne jest uznanie Boga za swojego Pana, by w owym czasie, gdy ludzie zrozumieją, że On jest Bogiem (Lekcja z księgi prorockiej rytu mozarabskiego) można było zaśpiewać, że Prawica Pana okazała swoją moc (Chwała po Ewangelii w rycie mozarabskim).

Liturgia w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego

Introit (Ps 32, 1):

,,Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku czci Wszystkich Świętych; z ich uroczystości radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego. Ps. Sprawiedliwi weselcie się w Panu: prawym przystoi Go chwalić. V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen”.

Lekcja (Ap 7, 2-12):

,,W one dni: Oto ja, Jan, ujrzałem innego Anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. I zawołał donośnym głosem, mówiąc do Aniołów, którym dozwolono szkodzić ziemi i morzu: Nie czyńcie szkody ziemi ani morzu, ani też drzewom, dopóki nie popieczętujemy sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę przypieczętowanych sto czterdzieści cztery tysiące, pieczętowanych z każdego pokolenia synów izraelskich. Z pokolenia Judy dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Gada dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Asera dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy pieczętowanych. Potem ujrzałem rzeszę wielką, której nikt nie mógł zliczyć, ze wszystkich narodów i pokoleń, ludów i języków. Stojąc przed tronem i przed obliczem Baranka, przyodziani w białe szaty biały i z palmami w ręku, wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie Bogu naszemu, który zasiadł na tronie, i Barankowi. A wszyscy Aniołowie stali wokół tronu i starszych, i czworga zwierząt, i padli przed tronem na oblicza swe, i oddali pokłon Bogu, mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość i dziękczynienie, cześć, moc i potęgo Bogu naszemu na wieki wieków. Amen”.

Graduał (Ps 33, 10-11):

,,Bójcie się Pana, święci Jego, niczego nie braknie tym, co się Go boją. V. Tym zaś, co Pana szukają, dobra nie zabraknie”.

Alleluja (Mt 11, 26):

,,Alleluja, alleluja. V. Pójdzie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i uginacie się pod ciężarem, a ja was pokrzepię. Alleluja”.

Ewangelia (Mt 5, 1-12):

,,Onego czasu: Jezus, widząc rzesze, wstąpił na górę i gdy usiadł, przystąpili ku Niemu uczniowie Jego. A otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc: <<Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiędą ziemię. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was będą, i ze względu na mnie wiele złego mówić będą kłamliwie przecie wam. Radujcie się, a weselcie, albowiem zapłata wasza jest obfita w niebiesiech>>”.

Antyfona na Ofiarowanie (Mdr 3, 1-2):

,,Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, a oni trwają w pokoju. Alleluja”.

Antyfona na Komunię (Mt 5, 8-10):

,,Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie”.

Teksty liturgii w rycie mozarabskim

Praelegendum (Ps 33, 22; 106, 4):

,,Niech przyjdzie na nas miłosierdzie Twoje, Panie, alleluja, jak tego oczekujemy od Ciebie, alleluja, alleluja. V. Pamiętaj o nas, Panie, gdyż masz upodobanie w swym ludzie. Przyjdź nam z pomocą. R. Jak oczekujemy od Ciebie, alleluja, alleluja. V. Chwała i cześć Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu na wieki wieków. Amen. R. Jak oczekujemy od Ciebie, alleluja, alleluja”.

Lekcja (Ez 28, 25-26):

,,Ta mówi Pan Bóg: Kiedy zgromadzę dom Izraela spośród narodów pogańskich, wśród których została rozproszony , w nim będę uwielbiony na oczach narodów pogańskich. Będą mieszkać na swojej ziemi, którą dałem słudze memu, Jakubowi. Będą na niej mieszkać bezpiecznie, będą budować domy i uprawiać winnice; będą mieszkać bezpiecznie, podczas gdy nad wszystkimi dokoła, którzy ich nienawidzili, Ja będę wykonywać sądy. I poznają, że Ja jestem Pan, ich Bóg»”.

Psallendum (Ps 86, 15; 11):

,,Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną; udziel Twej siły słudze swojemu i ocal syna swej służebnicy. R. Naucz mię, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy; skłoń moje serce ku bojaźni Twojego imienia. V. I ocal syna swojej służebnicy”.

Epistoła (Ef 4, 25-32):

,,Bracia: Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! Ani nie dawajcie miejsca diabłu! Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie”.

Ewangelia (Łk 19, 11-28):

,,Gdy słuchali tych rzeczy, dodał jeszcze przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: «Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: “Zarabiajcie nimi, aż wrócę”. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: “Nie chcemy, żeby ten królował nad nami”. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: “Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min”. Odpowiedział mu: “Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami!” Także drugi przyszedł i rzekł: “Panie, twoja mina przyniosła pięć min”. Temu też powiedział: “I ty miej władzę nad pięciu miastami!”  Następny przyszedł i rzekł: “Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: chcesz brać, czegoś nie położył, i żąć, czegoś nie posiał”. Odpowiedział mu: “Według słów twoich sądzę cię, zły sługo! Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: chcę brać, gdzie nie położyłem, i żąć, gdziem nie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał”. Do obecnych zaś rzekł: “Odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min”. Odpowiedzieli mu: “Panie, ma już dziesięć min”. “Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach”». Po tych słowach ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy”.

Chwała (Ps 118, 16):

,,Alleluja. V. Prawica Pańska wzniesiona wysoko, Prawica Pańska mi moc okazała. R. Alleluja”.

Antyfona na Ofiarowanie (Dn 3, 34):

,,V. Składajcie ofiary i składajcie je na ołtarzu Pana, Boga naszego, i módlcie się, aby wasze dni na ziemi były jak te w niebie, a Pan doda wam mocy. Alleluja. V. Nie opuszczaj nas na zawsze – przez wzgląd na święte Twe imię nie zrywaj Twego przymierza. V. A Pan da ci siłę, alleluja”.

Porównanie tabelaryczne

Część liturgii

Msza w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego

Msza w rycie mozarabskim

Introit/Praelegendum

Ps 32, 1Ps 33, 22; 106, 4
Lekcja mszalna/lekcja z księgi prorockiejAp 7, 2-12

Ez 28, 25-26

Graduał i alleluja/Psallandum

Ps 33, 10-11 i Mt 11, 36Ps 86, 15; 11
Lekcja z księgi apostolskiejBrak

Ef 4, 25-32

Ewangelia

Mt 5, 1-12Łk 19, 11-28
Chwała po EwangeliiSłowa: ,,Laus Tibi Christe”

Ps 118, 16

Antyfona na Ofiarowanie

Mdr 3, 1-2Dn 3, 34
Antyfona na KomunięMt 5, 8-10

Brak

Zakończenie

Powyższa publikacja z naszej niedzielnej akcji ,,niedziela w dwóch rytach” po raz kolejny ukazuje różnice między liturgią mozarabską a rzymską, w formie nadzwyczajnej. Zachęcamy do podjęcia rozważań nad powyższym Słowem, które jest dzisiaj proklamowane w dwóch rytach Kościoła Świętego.

Dawid Makowski

Przekład tekstów biblijnych z NFRR pochodzi z: Mszał rzymski. Opr. Benedyktyni w Tyńcu. Poznań: Pallottinum, 1963.

Przekład tekstów biblijnych z liturgii mozarabskiej został podany według tłumaczenia Biblii Tysiąclecia (wyd. V). Niektóre teksty zawzięte z dzisiejszego tłumaczenia są przystosowane do oryginału, tj. tekstu łacińskiego. Uczyniono to w tym celu, aby tekst był bardziej zrozumiały.

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę