Tag: Sakramentalia

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Komentarz do Konstytucji o Liturgii Świętej – Reforma liturgii świętej (art. 21-25)

Ogólne normy Reformy LiturgiiW celu reformy oraz jej konieczności (Art. 21.).Mówienie o ogólnych normach Konstytucji przypomina po pierwsze zastosowanie wszystkich liturgicznych reform, mówiąc raz jeszcze, że jest to działanie ściśle duszpsterskie dla Kościoła, by pragnąć przeprowadzenia reformy liturgicznej tak, by wierni biorący udział w liturgii, która została przystosowana dla zrozumienia przez nich, mogła łatwiej zdobyć chrześcijańską duszę.Ponieważ doświadczenie uczy nas, że liturgia, która od czasów Soboru w Trydencie była ściśle…
Dowiedz się więcej

Komentarz do Konstytucji o Liturgii Świętej – Ogólne normy dla reformy liturgicznej i rozwoju liturgii (art. 1-13)

Rozdział pierwszy ma za zadanie przybliżyć teologiczne prawa, które stanowią fundament dla całej Konstytucji o liturgii, oraz podać ogólne normy które mają nakierowywać na życie liturgią i – ogółem – na odnowę liturgiczną. Dalsze rozdziały rozwijają to zagadnienie zwłaszcza pod kątem liturgii, mszy świętej, sakramentów etc. Procedura jest następująca: najpierw przybliżone są ogólne uwarunkowania teologii co do natury liturgii i wypływające z niej znaczenie w życiu Kościoła (cz. 1., art. od 5.…
Dowiedz się więcej

Sakramentalia jako znaki Boga

Tak, jak „liturgia nie wyczerpuje całej działalności Kościoła” (KL 9), podobnie również nie tylko sakramenty – choć one szczególnie – są przestrzenią doświadczania przez ludzi łaskawości Boga. Oprócz nich „Święta Matka Kościół ustanowił ponadto sakramentalia. Są to święte znaki, które na podobieństwo sakramentów wskazują przede wszystkim na duchowedobra osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia” (KL…
Dowiedz się więcej

Pomiędzy święceniem a ustanowieniem – Obrzęd udzielenia urzędów lektoratu i akolitatu w dwóch wydaniach Pontyfikału Rzymskiego

Prawie pół roku temu światło dzienne ujrzała publikacja nt. posług lektora i akolity, pt. ,,Posługa lektoratu i akolitatu po reformie święceń niższych i subdiakonatu”. W tamtym artykule zwrócono uwagę na dzisiejszy wygląd posług lektora i akolity pod kątem czynności i znaczenia tych urzędów w liturgii. Natomiast uwaga poniższej publikacji zostanie skupiona głównie na obrzędzie przekazania posług lektora i akolity (również pod kątem reformy tej ceremonii). W tym celu zostanie porównana celebracja zawarta w starym…
Dowiedz się więcej

Poświęcić czy błogosławić?

Dobrze znane są nam sakramenty Kościoła. Jest ich siedem. Te widzialne znaki działania Chrystusa w naszym życiu stanowią dla wszystkich ochrzczonych przestrzeń szczególnego udzielania się łaski Bożej. Samo bowiem słowo sakrament wskazuje nie tylko – jak wynika z greckiego odpowiednika tego terminu na misterium Boga, czyli objawienie Jego mocy człowiekowi – ale także na działanie uświęcające, pozwalające doświadczyć ludziom świętości samego Boga. Tak, jak…
Dowiedz się więcej

Kiedy kończy się liturgia? Czy da się nią żyć?

Pod koniec każdej liturgii mszalnej można usłyszeć słowa rozesłania. Kapłan lub diakon zwraca się wówczas do wiernych ze słowami: ,,Ite, missa est!”, ,,Ite, ad Evangelium Domini annuntiandum!”, ,,Ite in pace, glorificando vita vestra Dominum!”, ,,Ite in pace!”[1]. Słowa te mają głęboki wymiar i są niezmiernie istotne. Dlatego w tej publikacji warto się zastanowić nad tym, kiedy właściwie kończy się liturgia.Z pewnością słowa te dla większości wierzących są uroczystym zakończeniem…
Dowiedz się więcej

Pomiędzy nauczycielem a uczniem – Czym są katechezy liturgiczne?

W dzisiejszej publikacji zostanie podjęty temat katechez liturgicznych, które są niezmiernie istotne. Zostanie tutaj przedstawiona odpowiedź, kto jest w tej szkole uczniem, a kto nauczycielem. Poruszona zostanie również idea katechez. Punktem wyjścia rozważań będzie tekst Księgi Dziejów Apostolskich (8, 26-31. 34.): ,,Anioł Pana tak powiedział do Filipa: <<Wstań, idź na południe, na drogę, która wiedzie z Jeruzalem do Gazy. Jest pusta>>. Wstał i poszedł. A właśnie pewien Etiopczyk, eunuch,…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę