Okres Narodzenia Pańskiego

OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO

“WIDZIALNY ANIOŁOM W BÓSTWIE, STAŁ SIĘ WIDZIALNY LUDZIOM W CZŁOWIECZEŃSTWIE”

(Absalon Sprinckirsbacensis: Sermones, I)

MODLITWY

Przygotowaliśmy dla Ciebie objaśnienie modlitw mszalnych tego okresu!

PREFACJE

Przygotowaliśmy dla Ciebie objaśnienie prefacji mszalnych tego okresu!

ANTYFONY

Przygotowaliśmy dla Ciebie objaśnienie antyfon mszalnych i brewiarzowych tego okresu!

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Albowiem przez tajemnicę Wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości; abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty...

Objaśnienie znajduje się tutaj.

Zaprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze święty, składali dziękczynienie, i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On będąc niewidzialnym Bogiem ukazał się naszym oczom w ludzkim ciele, zrodzony przed wiekami zaczął istnieć w czasie, aby podźwignąć wszystko, co grzech poniżył, odnowić całe stworzenie 
i zbłąkaną ludzkość doprowadzić do Królestwa niebieskiego. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy Ciebie, razem 
z nimi wołając: Święty...

Objaśnienie znajduje się tutaj.

Zaprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze święty, składali dziękczynienie, i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim zajaśniała tajemnicza wymiana, która nam przyniosła zbawienie. Gdy Nieskończony przyjął granice ludzkiej natury, śmiertelny człowiek stał się królem nad wiekami, i mieszkańców ziemi uczynił dziedzicami nieba. Dlatego niebo  i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my 
z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy Ciebie, razem 
z nimi wołając: Święty...

Objaśnienie znajduje się tutaj.

Zaprawdę, godne to 
i sprawiedliwe, słuszne 
i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Dzisiaj w Jezusie Chrystusie, który jest światłością świata, objawiłeś wszystkim narodom tajemnicę naszego zbawienia. Gdy Syn Twój ukazał się na ziemi jako śmiertelny człowiek, obdarzyłeś nas na nowo udziałem w Jego nieśmiertelnej chwale. Dlatego niebo i ziemia 
z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy Ciebie, razem 
z nimi wołając: Święty...

Objaśnienie znajduje się tutaj.

Zaprawdę, godne to 
i sprawiedliwe, słuszne 
i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. Ty przez cudowne znaki nad wodami Jordanu objawiłeś nam tajemnicę chrztu nowego. Twój głos rozległ się z nieba, abyśmy uwierzyli, że Twoje Słowo zamieszkało wśród ludzi. Duch Święty, zstępując w postaci gołębicy, dał świadectwo, że Chrystus, Twój Sługa, został namaszczony i posłany, aby głosić dobrą nowinę ubogim. Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając: Święty...

Objaśnienie znajduje się tutaj.

Dzisiaj poznacie, że Pan przyjdzie, rano ujrzycie Jego chwałę.

Objaśnienie znajduje się tutaj.

Objawi się chwała Pańska i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie
przychodzące od naszego Boga.

Objaśnienie znajduje się tutaj.

Chrystus nam się narodził, uwielbiajmy Wcielone Słowo.

Objaśnienie znajduje się tutaj.

Słowo Przedwieczne, zrodzone przez Ojca przed wszelkim czasem, dzisiaj uniżyło samo siebie, dla nas się stając człowiekiem śmiertelnym.

Objaśnienie znajduje się tutaj.

Kiedy wzejdzie słońce na niebie, ujrzycie Króla królów, który wychodzi od Ojca, jak oblubieniec ze swej komnaty.

Objaśnienie znajduje się tutaj.

Uwaga: Brzmienie tej antyfony jest podobne do antyfony: “Pan jak oblubieniec…” (II ant. Godz. Czyt. Uroczystości Narodzenia Pańskiego), stąd powyższe objaśnienie odnosi się do obydwu tych antyfon.

Pan rzekł do mnie: Tyś jest moim Synem, Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.

Objaśnienie znajduje się tutaj.

Wdzięk się rozlał na Twoich wargach, przeto Bóg pobłogosławił Tobie na wieki.

Objaśnienie znajduje się tutaj.

Radujmy się wszyscy w Panu, dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię.

Objaśnienie znajduje się tutaj.

Przetłumacz stronę