Kategoria: Tłumaczenia

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Eucharystia jako ofiara chwały

List do Hebrajczyków mówi […] o „ofierze chwały”, którą składamy Bogu „ustawicznie przez Chrystusa” (Hbr 13, 15). Podobne wymaganie przedstawia św. Piotr w swoim Pierwszym Liście, gdy mówi: „Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa” (1 P 2, 5). Lud Boży ma więc to ofiarować jako „święte kapłaństwo przez Jezusa Chrystusa”, który go „wezwał…
Dowiedz się więcej

Eucharystia jako mistyczne zaślubiny Chrystusa z Kościołem

„Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: <<[…] Przyjdźcie na ucztę!>>” (Mt 22, 1-4).Królestwo Boże, Kościół, jest tutaj przyrównane z ucztą. Królewskim gospodarzem tej uczy jest Bóg Ojciec – On to właśnie świętuje wesele swojego Syna. Tym Synem jest Jezus Chrystus. Wszyscy ludzie są na to wesele…
Dowiedz się więcej

O stopniu egzorcystatu

Egzorcystat tworzy dla siebie własną, zamknięta grupę i nie należy genetycznie, liturgicznie czy dyscyplinarnie do żadnego z niższych święceń. Od samego początku istniał on niezależnie, zarówno jako officium, jak i jako ordo, przez co należy do święceń niższych na równi z subdiakonatem i lektoratem. Pierwotnie stopień ten w ogóle nie był obecny w wymiarze liturgicznym. Był on wówczas dostępny dla każdego, tak duchownego, jak i laika. Jeszcze w IV w. na Wschodzie słyszy się o tej praktyce, chociaż w tamtych…
Dowiedz się więcej

,,O ustanowieniu lektorów i akolitów”

Rok po wydaniu przez papieża Pawła VI (+1978) dokumentu Motu Proprio ,,Ministeria Quaedam”, w watykańskim biuletynie ,,Notitiae” ukazał się artykuł, traktujący na temat nowej dyscypliny Kościoła względem lektoratu i akolitatu – dawnych święceń niższych, obecnych posług. Tekst ten dotyczył głównie kwestii związanych z odstępem między przyjmowanymi posługami i wiekiem, wymaganym do przyjęcia któregoś z tych urzędów.Robocze tłumaczenie tekstuNikt nie powinien być ustanawiany w posłudze lektora lub…
Dowiedz się więcej

Święcenia niższe w Hiszpanii

Ze wszystkich niższych święceń (ordines minores) na tym terenie istniał tylko ostiariat. Tą posługę określa się poprzez klucz. Był obecny także akolitat. Ta posługa istniała po to, by oświetlać świątynię. W ich księgach daje się rozpoznać też egzorcystów, psalmistów i lektorów. Wreszcie widać wzmianki o subdiakonie, który powinien nosić kielich i patenę.Aby zostać diakonem lub prezbiterem, koniecznie trzeba było przyjąć wyższe święcenia (ordines majores), które można już było otrzymać…
Dowiedz się więcej

Sakrament święceń

Sakrament kapłaństwa daje Kościołowi publicznych ministrantów i ojców duchownych, którzy dla utrwalenia dzieła Bożego, aż do skończenia świata są wybierani na miejsca Apostołów i innych uczniów Chrystusa Jezusa. Łaska tego sakramentu nie tylko uświęca tych, którzy przystępują do niego, lecz również przekazuje im moc do ustanawiania innych w szafowaniu sakramentami. Jednakże wszystkie kościelne urzędy może przekazywać biskup. Kapłani, którzy wspomagają biskupa, nie mogę bierzmować ani wyświęcać. Diakoni zaś zostali ustanowieni po to, aby…
Dowiedz się więcej

Pseudo-Beda: “Siedem słów Chrystusa na Krzyżu” – Tłumaczenie

Poniższy tekst zawiera polskie tłumaczeniu De septem verbis Christi in cruce. Oryginał przypisywany jest tradycyjnie św. Bedzie Czcigodnemu, mnichowi angielskiemu z Nortumbrii, żyjącemu na przełomie VII i VIII wieku[1]. Autorstwo nie jest jednak pewne, stąd w tytule został określony jako Pseudo-Beda. Podstawą do dokonania przekładu był tekst redakcji Jacques-Paul’a Migne’a wydany w serii Patrologia Cursus Completus: Series Latina, w tomie 94, kolumnach 561 i 562C.Cytaty biblijne ujednolicano…
Dowiedz się więcej

Średniowieczne wpływy gallikańskie na ryt rzymski

Ryt rzymski wprawdzie zdołał wyprzeć i zastąpić swych współzawodników w rozmaitych krajach; w walce o przodownictwo liturgiczne wszakże przejął zarazem od nich niejedne właściwości. W tym widzieć trzeba źródło i początek średniowiecznych obrządków pochodnych. Nadto niejedne z tych nierzymskich, bo gallikańskich pierwiastków drogą powrotną dotarły znowu do Rzymu i wzbogaciły szczegółami rzymską liturgią w jej własnej ojczyźnie. Kiedy więc w XVI w. średniowieczne obrządki zostały zniesione, a liturgiczne zwyczaje Rzymu…
Dowiedz się więcej

W Mszy Świętej otrzymuje się łaski, o które nawet się nie prosi

Oprócz łask, o które prosimy podczas Mszy Świętej, otrzymujemy z nieskończonej dobroci Boga wiele innych, o których nawet nie myślimy. Święty Hieronim zapewnia nas o tym w następujących słowach:Absque dubio dat nobis Dominus, quod in Missa petimus, et quod magis est, sæpe dat, quod non petimus.Można zatem z wszelką pewnością powiedzieć, że Msza Święta jest słońcem przyświecającym rodzajowi ludzkiemu i rozrzucającym swoje promienie tak na dobrych, jak na złych. Nie ma bowiem…
Dowiedz się więcej

Reforma liturgii: Grupy ,,Consilium”

Grupy studyjne organu Consilium rozpoczęły swoją pracę w 1964 roku, odbywając spotkania w Rzymie oraz w różnych innych miejscach, co widać w niektórych sprawozdaniach przedstawianych członkom podczas zebrań plenarnych. Historia tych grup jest bardzo mocno związana z poszczególnymi szkicami, które przygotowywano krok po kroku (w miarę ukończenia pracy). Oprócz dokumentów dotyczących koncelebry, Komunii pod obiema postaciami oraz zrewidowanych obrzędów Wielkiego Tygodnia, żadna z grup nie była w stanie zakończyć…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę