Pytania o liturgię

PYTANIA O LITURGIĘ

Msza święta

Pytanie: ,,Ile Mszy św. wolno odprawić w sobotni wieczór, używając podczas nich formularza niedzielnego?”

Odpowiedź: Msza sprawowana po godzinie 16:00 w przeddzień niedzieli lub święta nakazanego, może być w danym kościele tylko jedna. Dlatego należy dobrze rozważyć godzinę jej sprawowania, aby wszyscy potencjalnie zainteresowani udziałem w takiej liturgii – ze względu np. na niemożność uczestniczenia w Mszy we właściwym dniu obchodu liturgicznego – mogli wziąć w niej udział (Pouczenie Konferencji Episkopatu Polski dla kapłanów w sprawie Mszy Świętych odprawianych w wigilie niedziel i świąt de praecepto, nr 1-3).

Pytanie: ,,Czy szaty liturgiczne mogą być błyszcząco-złote/srebrne?”

Odpowiedź: Jakkolwiek można je zaliczyć do szat ,,bardziej okazałych” (ich kolor nie odpowiada bowiem żadnemu z wymienianych przez dokumenty Kościoła), o tyle ich używanie – jak podkreślili polscy biskupi – jest oznaką złego gustu (Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski o Mszach transmitowanych przez telewizję, nr 51).

Pytanie: ,,Czy relikwie można postawić na ołtarzu?”

Odpowiedź: Nie, nie wolno tego czynić. Należy postawić je w innym odpowiednim miejscu (Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, nr 273).

Pytanie: ,,Czy w liturgii Mszy św. wolno okadzać relikwie?”

Odpowiedź: Tak, ale tylko na początku celebracji, po okadzeniu krzyża i ołtarza (Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów, nr 95).

Pytanie: ,,W naszej parafii będzie niedługo sprawowana Msza św. w obecności biskupa, który jej przewodniczy, lecz nie celebruje. Kto wówczas na początku Mszy dokonuje okadzenia ołtarza? Prezbiter-celebrans, czy biskup?”

Odpowiedź: Wówczas okadzenia dokonuje biskup, ale czyni to tylko wtedy, jeśli bierze udział w liturgii, rzeczywiście jej przewodnicząc (np. ma on wówczas na sobie kapę), a nie tylko siedząc przy ołtarzu w stroju chórowym (Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów, nr 178).

Pytanie: ,,W liturgii nie bierze udziału diakon ani lektor. Co wówczas z Ewangeliarzem? Czy można go używać?”

Odpowiedź: Tak, można. W takim wypadku należy położyć go na ołtarzu (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 117).

Pytanie: ,,Czy jest prawomocne zastępowanie kolędą hymnu ,,Chwała na wysokości Bogu…”?”

Odpowiedź: Nie. W ogóle części stałe nie mogą być zastępowane innymi utworami (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 53).

Pytanie: ,,Czy wolno śpiewać czytania poprzedzające Ewangelię?”

Odpowiedź: Tak, można (Ordo Cantus Missae, nr 4. 6 i 10).

Pytanie: ,,Czy wolno śpiewać śpiew międzylekcyjny z innego miejsca, niż ambona (np. z chóru)?”

Odpowiedź: Nie. Częstym błędem jest więc śpiew psalmu przez organistę z chóru (Ogólne Wprowadzenie do Lekcjonarza mszalnego, nr 22).

Pytanie: ,,Czy wolno opuścić aklamację przed Ewangelią wraz z jej wersetem w liturgii czytanej w Wielkim Poście?”

Odpowiedź: W takim przypadku można zarówno przeczytać, jak i opuścić tę aklamację z jej wersetem (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 63).

Pytanie: ,,W którym dokładnie momencie wykonuje się potrójny znak krzyża przed Ewangelią? Po słowach diakona/kapłana czy równocześnie z nimi?”

Odpowiedź: Czyni się zawsze równocześnie ze słowami, które głosi sługa słowa odczytujący Ewangelię, aby uczynić ten gest przed wygłoszeniem odpowiedzi: ,,Chwała Tobie, Panie” (Wskazania Konferencji Episkopatu Polski po wydaniu nowego Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, nr 17).

Pytanie: ,,W jakim kolorze powinien być welon kielichowy?”

Odpowiedź: W kolorze białym lub dnia (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 118).

Pytanie: ,,Czy w liturgii celebrowanej przez prezbitera, w której nie bierze udziału diakon, koncelebransi pomagają mu w przygotowaniu darów, np. wlewając do kielicha wino i wodę etc.?”

Odpowiedź: Nie, nie mogą. W takiej formie liturgii zostają oni na swoich miejscach, a sam główny celebrans dokonuje obrzędu przygotowania darów, chociażby poprzez – wspomniane wyżej – wlanie wody i wina do kielicha (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 214-215).

Pytanie: ,,Kiedy należy zakończyć zbieranie składki podczas Mszy?”

Odpowiedź: Przed prefacją (Wskazania Konferencji Episkopatu Polski do nowego wydania Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, nr 29).

Pytanie: ,,Gdzie należy położyć składkę (tzw. tacę), którą zbiera się podczas Mszy św.?”

Odpowiedź: Przy ołtarzu (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 73).

Pytanie: ,,Czy wolno śpiewać dialog prefacyjny i czytać prefację (lub odwrotnie)?”

Odpowiedź: Nie. Te dwie części są nierozerwalnie ze sobą złączone, więc należy je wykonać w ten sam sposób. Innymi słowy: albo wszystko się śpiewa, albo wszystko się recytuje (Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej, nr 20b).

Pytanie: ,,Kto wypowiada wezwanie: <<Przekażcie sobie znak pokoju>>?”

Odpowiedź: Czyni to przede wszystkim diakon. On ma do tego pierwszeństwo (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 181). Gdy jednak nie bierze on udziału w liturgii, to wówczas wezwanie to wygłasza sam kapłan-celebrans (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 154). W przypadku liturgii koncelebrowanej bez udziału diakona, wezwanie to winno zostać wygłoszone przez koncelebransa (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 239).

Pytanie: ,,Czy na końcu Mszy św. koncelebransi całują ołtarz?”

Odpowiedź: Nie, na końcu Mszy św. koncelebransi oddają cześć ołtarzowi tylko przez głęboki ukłon. Ołtarz całuje jedynie celebrans i asystujący mu diakoni (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 251).

Pytanie: ,,Po Mszy św. ma się odbyć adoracja Najświętszego Sakramentu. Czy można to jakoś połączyć?”

Odpowiedź: Tak, w takim wypadku po modlitwie po Komunii opuszcza się wszystkie dalsze obrzędy Mszy św. i dokonuje się wystawienia Najświętszego Sakramentu, którym później dokonuje się błogosławieństwa (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 170).

Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu

Pytanie: ,,Czy istnieją jakieś przepisy regulujące ilość świec i używania kadzidła podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu?”

Odpowiedź: Tak, istnieją. Podczas wystawienia w monstrancji zawsze używa się kadzidła i zapala się przynajmniej cztery świece (można równie dobrze zapalić sześć). Natomiast jeśli wystawia się w puszcze, to wówczas nie trzeba (ale można) używać kadzidła i zapala się przynajmniej dwie świece (Komunia św. i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą św., nr 61).

Triduum Paschalne

Pytanie: ,,W jakim kolorze powinna być zasłona na krzyż?”

Odpowiedź: Powinna być ona w kolorze fioletowym lub czerwonym (Paschalis Solemnitatis, nr 51). Natomiast w Wielki Czwartek w katedrach krzyż może być zasłonięty białą narzutą (Anamnesis (65), s. 106).
Pytanie: ,,Czy w czasie przeniesienia Najświętszego Sakramentu z Kaplicy Adoracji-Ciemnicy na ołtarz, do obrzędów Komunii św. należy używać kołatek, czy dokonywać tego w milczeniu?”

Odpowiedź: Jest to uwarunkowane zwyczajami lokalnymi i według nich należy postępować.
Pytanie: ,,Czy podczas Adoracji Krzyża, celebrans (prezbiter) powinien ściągnąć ornat i buty, czy nie można już praktykować tego elementu, lub czy przysługuje on tylko biskupom, gdyż najczęściej to właśnie oni go praktykują?”

Odpowiedź: Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów w numerze 322 wzmiankuje o tym, że czyni to biskup. Aczkolwiek abp Michalik w dekrecie będącym wstępem do wspomnianego dokumentu, zaznacza, iż to, co odnosi się w Ceremoniale do liturgii biskupiej, można – o ile to możliwe – zaadoptować do liturgii pod przewodnictwem prezbitera. Dlatego obrzęd ten mogą wykonać również prezbiterzy, lecz – co warto przypomnieć – w obydwu przypadkach jest to gest ad libitum.

Pytanie: ,,Jak ma wyglądać procesja do Ciemnicy i Grobu Pańskiego?”

Odpowiedź: Otóż w Wielki Czwartek powinna ona wyglądać następująco: na przedzie niesie się krzyż między dwoma świecznikami; następnie podążają pozostali usługujący, duchowni, diakoni, koncelebransi i ministrant z pastorałem (gdy celebruje biskup); tuż przed Najśw. Sakramentem idą ministranci z dwoma kadzielnicami, ministranci z lampionami, celebrans z Najśw. Sakramentem (lub inny kapłan niosący NS); gdy celebruje biskup: diakoni asystujący oraz usługujący do księgi i mitry (CE, nr 307). Natomiast w Wielki Piątek powinna ona wyglądać następująco: ministrant z krzyżem pomiędzy dwoma ministrantami ze świecami, pozostali usługujący, diakoni, prezbiterzy, jeden ministrant z dymiącą kadzielnicą, biskup/prezbiter z monstrancją, diakoni asystujący i usługujący do księgi i mitry (CE, nr 331).

Pytanie: ,,Szaty liturgiczne – Rubryki w mszale mówią, że szaty mszalne ubiera jedynie Celebrans i Diakon co z pozostałymi kapłanami siedzącymi w chórze ponieważ widuję różne zwyczaje: 

a) kapłani ubrani w alby i stuły przez całą liturgię
b) zamiast alb kapłani ubierają komże i stuły przez całą liturgię
c) kapłani ubierają opcje a lub b, ale stułę zakładają tylko w określonych momentach

Która z tych opcji wydaje się najwłaściwsza (może powinno być jeszcze inaczej)?”
Odpowiedź: Słuszne zauważanie odnośnie do szat. Zakłada je jedynie diakon i celebrans (rubryka nr 4 Liturgii Męki Pańskiej). Zatem wszyscy kapłani w chórze ubierają się na sposób chórowy (sutanna/habit i komża). Stułę ubierają tylko na moment Ewangelii i Komunii św. (ubierają ją tylko ci, którzy będą głosili słowa Ewangelii/rozdzielali Komunię św.) i ew. jeden z nich podczas głoszonego kazania/homilii (,,Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego”, nr 114; ,,Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów”, nr 66). Zdaje się nam, że najwłaściwszą szatą takich kapłanów i ew. diakonów byłaby komża nałożona na strój duchowny, gdyż o albach wspomina Ceremoniał w kontekście usługujących (nr 315a).
Pytanie: ,,Kto czyta zapowiedź “Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa wg św. N.N.”, gdy Pasję odczytują kapłan i lektorzy? Ksiądz czy osoba odczytująca Ewangelistę?”

Odpowiedź: Duchowny, który powinien odgrywać rolę Jezusa (Mszał Rzymski dla diecezji polskich, s. 112). 
Pytanie: ,,W którym momencie należy dodać wezwanie za Ukrainę w modlitwie powszechnej w Wielki Piątek?”

Odpowiedź: Każde takie wezwanie (dodatkowe) włącza się do tej modlitwy jako wezwanie 9a pomiędzy dziewiątym a dziesiątym wezwaniem (Mszał Rzymski dla diecezji polskich, s. 134).
Pytanie: ,,Jaki powinien być kolor stuły podczas błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny?”

Odpowiedź: Biały lub kolor dnia (De Benedictionibus, nr 37).
Pytanie: ,,Od czego zaczyna się liturgia Wigilii Paschalnej?”

Odpowiedź: ,,Od znaku krzyża i pozdrowienia ludu (Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów, nr 346).
Pytanie: ,,Które czytania w czasie Wigilii Paschalnej są obowiązkowe?”

Odpowiedź: W liturgii Wigilii Paschalnej sprawowanej bez obrzędów chrztu, wymaganymi lekcjami są: dwa czytania [w sytuacji wyjątkowej – jedno] ze Starego Testamentu, lekcja z Księgi Wyjścia oraz lekcja z Apostoła i Ewangelia (czyta się w kolejności, w jakiej zostały one zawarte w mszale; Mszał Rzymski dla diecezji polskich, s. 167). Natomiast w liturgii Wigilii Paschalnej z udzieleniem chrztu, wymaganymi lekcjami są: III czytanie, V czytanie, VII czytanie i Epistoła oraz Ewangelia (nie wolno ich skracać, można zawsze odczytać wszystkie; Lekcjonarz Mszalny (VII), s. 22).
Pytanie: ,,Kiedy należy nałożyć stułę na krzyż?”

Odpowiedź: Należy to uczynić tuż przed procesją rezurekcyjną po liturgii Wigilii Paschalnej lub dopiero przed procesją w niedzielę rano (por. Mszał Rzymski dla diecezji polskich, rubryka nr 63 i 70). Natomiast stułę na krzyż stojący przy ołtarzu nakłada się dopiero po procesji rezurekcyjnej (nr 75).
Pytanie: ,,Jaką pozycję należy przyjąć w trakcie sekwencji przed Ewangelią?”

Odpowiedź: Sekwencja zaliczana jest do śpiewów międzylekcyjnych, które poprzedzają aklamację ,,Alleluja” z wersetem tegoż śpiewu. Wprowadzenie do Mszału podaje, że wierni powstają dopiero na ,,Alleluja” (nr 131). Sekwencja występuje przed aklamacją (nr 64), dlatego pozycją właściwą jest pozycja siedząca (Anamnesis (71), s. 99).
Przetłumacz stronę