Pytania o liturgię

PYTANIA O LITURGIĘ

Triduum Paschalne

Pytanie: ,,W jakim kolorze powinna być zasłona na krzyż?”

Odpowiedź: Powinna być ona w kolorze fioletowym lub czerwonym (Paschalis Solemnitatis, nr 51). Natomiast w Wielki Czwartek w katedrach krzyż może być zasłonięty białą narzutą (Anamnesis (65), s. 106).
Pytanie: ,,Czy w czasie przeniesienia Najświętszego Sakramentu z Kaplicy Adoracji-Ciemnicy na ołtarz, do obrzędów Komunii św. należy używać kołatek, czy dokonywać tego w milczeniu?”

Odpowiedź: Jest to uwarunkowane zwyczajami lokalnymi i według nich należy postępować.
Pytanie: ,,Czy podczas Adoracji Krzyża, celebrans (prezbiter) powinien ściągnąć ornat i buty, czy nie można już praktykować tego elementu, lub czy przysługuje on tylko biskupom, gdyż najczęściej to właśnie oni go praktykują?”

Odpowiedź: Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów w numerze 322 wzmiankuje o tym, że czyni to biskup. Aczkolwiek abp Michalik w dekrecie będącym wstępem do wspomnianego dokumentu, zaznacza, iż to, co odnosi się w Ceremoniale do liturgii biskupiej, można – o ile to możliwe – zaadoptować do liturgii pod przewodnictwem prezbitera. Dlatego obrzęd ten mogą wykonać również prezbiterzy, lecz – co warto przypomnieć – w obydwu przypadkach jest to gest ad libitum.

Pytanie: ,,Jak ma wyglądać procesja do Ciemnicy i Grobu Pańskiego?”

Odpowiedź: Otóż w Wielki Czwartek powinna ona wyglądać następująco: na przedzie niesie się krzyż między dwoma świecznikami; następnie podążają pozostali usługujący, duchowni, diakoni, koncelebransi i ministrant z pastorałem (gdy celebruje biskup); tuż przed Najśw. Sakramentem idą ministranci z dwoma kadzielnicami, ministranci z lampionami, celebrans z Najśw. Sakramentem (lub inny kapłan niosący NS); gdy celebruje biskup: diakoni asystujący oraz usługujący do księgi i mitry (CE, nr 307). Natomiast w Wielki Piątek powinna ona wyglądać następująco: ministrant z krzyżem pomiędzy dwoma ministrantami ze świecami, pozostali usługujący, diakoni, prezbiterzy, jeden ministrant z dymiącą kadzielnicą, biskup/prezbiter z monstrancją, diakoni asystujący i usługujący do księgi i mitry (CE, nr 331).

Pytanie: ,,Szaty liturgiczne – Rubryki w mszale mówią, że szaty mszalne ubiera jedynie Celebrans i Diakon co z pozostałymi kapłanami siedzącymi w chórze ponieważ widuję różne zwyczaje: 

a) kapłani ubrani w alby i stuły przez całą liturgię
b) zamiast alb kapłani ubierają komże i stuły przez całą liturgię
c) kapłani ubierają opcje a lub b, ale stułę zakładają tylko w określonych momentach

Która z tych opcji wydaje się najwłaściwsza (może powinno być jeszcze inaczej)?”
Odpowiedź: Słuszne zauważanie odnośnie do szat. Zakłada je jedynie diakon i celebrans (rubryka nr 4 Liturgii Męki Pańskiej). Zatem wszyscy kapłani w chórze ubierają się na sposób chórowy (sutanna/habit i komża). Stułę ubierają tylko na moment Ewangelii i Komunii św. (ubierają ją tylko ci, którzy będą głosili słowa Ewangelii/rozdzielali Komunię św.) i ew. jeden z nich podczas głoszonego kazania/homilii (,,Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego”, nr 114; ,,Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów”, nr 66). Zdaje się nam, że najwłaściwszą szatą takich kapłanów i ew. diakonów byłaby komża nałożona na strój duchowny, gdyż o albach wspomina Ceremoniał w kontekście usługujących (nr 315a).
Pytanie: ,,Kto czyta zapowiedź “Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa wg św. N.N.”, gdy Pasję odczytują kapłan i lektorzy? Ksiądz czy osoba odczytująca Ewangelistę?”

Odpowiedź: Duchowny, który powinien odgrywać rolę Jezusa (Mszał Rzymski dla diecezji polskich, s. 112). 
Pytanie: ,,W którym momencie należy dodać wezwanie za Ukrainę w modlitwie powszechnej w Wielki Piątek?”

Odpowiedź: Każde takie wezwanie (dodatkowe) włącza się do tej modlitwy jako wezwanie 9a pomiędzy dziewiątym a dziesiątym wezwaniem (Mszał Rzymski dla diecezji polskich, s. 134).
Pytanie: ,,Jaki powinien być kolor stuły podczas błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny?”

Odpowiedź: Biały lub kolor dnia (De Benedictionibus, nr 37).
Pytanie: ,,Od czego zaczyna się liturgia Wigilii Paschalnej?”

Odpowiedź: ,,Od znaku krzyża i pozdrowienia ludu (Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów, nr 346).
Pytanie: ,,Które czytania w czasie Wigilii Paschalnej są obowiązkowe?”

Odpowiedź: W liturgii Wigilii Paschalnej sprawowanej bez obrzędów chrztu, wymaganymi lekcjami są: dwa czytania [w sytuacji wyjątkowej – jedno] ze Starego Testamentu, lekcja z Księgi Wyjścia oraz lekcja z Apostoła i Ewangelia (czyta się w kolejności, w jakiej zostały one zawarte w mszale; Mszał Rzymski dla diecezji polskich, s. 167). Natomiast w liturgii Wigilii Paschalnej z udzieleniem chrztu, wymaganymi lekcjami są: III czytanie, V czytanie, VII czytanie i Epistoła oraz Ewangelia (nie wolno ich skracać, można zawsze odczytać wszystkie; Lekcjonarz Mszalny (VII), s. 22).
Pytanie: ,,Kiedy należy nałożyć stułę na krzyż?”

Odpowiedź: Należy to uczynić tuż przed procesją rezurekcyjną po liturgii Wigilii Paschalnej lub dopiero przed procesją w niedzielę rano (por. Mszał Rzymski dla diecezji polskich, rubryka nr 63 i 70). Natomiast stułę na krzyż stojący przy ołtarzu nakłada się dopiero po procesji rezurekcyjnej (nr 75).
Pytanie: ,,Jaką pozycję należy przyjąć w trakcie sekwencji przed Ewangelią?”

Odpowiedź: Sekwencja zaliczana jest do śpiewów międzylekcyjnych, które poprzedzają aklamację ,,Alleluja” z wersetem tegoż śpiewu. Wprowadzenie do Mszału podaje, że wierni powstają dopiero na ,,Alleluja” (nr 131). Sekwencja występuje przed aklamacją (nr 64), dlatego pozycją właściwą jest pozycja siedząca (Anamnesis (71), s. 99).
Przetłumacz stronę