Tag: Święcenia diakonatu

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Kapłan nie może sprawować swojego urzędu w celebracji eucharystycznej bez diakonów: głos z VII w. – Rozważania o liturgii

Św. Izydor zmał w 639 r. w Sewilli, gdzie był także biskupem. W swoich pismach udało mu się skondensować oraz udostępnić starożytną wiedzę. Powszechnie określa się go mianem ostatniego ojca Kościoła starożytnego. W soim dziele De ecclesiasticis officiis, tworzonym między 598 a 615 r. na polecenie swojego brata Fulgencjusza, biskupa Astigi (Ecija, 80 km od Sewilii w kierunku wschodnim), Izydor informuje m.in. o pochodzeniu oraz znaczeniu kościelnych nabożeństw, urzędów i służby. W II Księdze dzieła – po rozdziale…
Dowiedz się więcej

Komentarz do Konstytucji o Liturgii Świętej – Sakrament święceń (art. 76)

Przy udzielaniu sakramentów święceń w dawniejszych czasach, ze względu na prostotę i zwięzłość i obrzędów, znaczenie sakramentu było dużo bardziej widoczne. Ewolucja obrzędów i modlitw nastąpiła w epoce karolińskiej, później w X w. pod wpływem Sakramentarza gelazjańskiego, który pochodzi z VIII w., do zmian przyczynił się również Pontyfikał rzymsko-germański1. To ostatnie dzieło (na którym są oparte XII-wieczny Pontyfikał rzymski i Pontyfikał Kurii Rzymskiej), jak i Pontyfikał Durandusa, wprowadziły wiele nowych ceremonii i formuł, które potem…
Dowiedz się więcej

Obrzędy święceń diakonatu według Pontificale Romanum 1961-1962

Jakiś czas temu na łamach portalu ,,Z pasji do liturgii” pojawił się artykuł, który przedstawiał ceremonię udzielenia święceń prezbiteratu w dawnym rycie rzymskim. Chcąc zatem kontynuować opis celebracji święceń w tym rycie liturgicznym, a więc w wersji sprzed reform dokonanych po Soborze Watykańskim II, warto zagłębić w główny niższy stopień posługiwania, a więc w posługę diakona.WprowadzeniePrzez długi czas diakonat był jedynym niższym stopniem w Kościele, co już się szeroko ukazało w artykule…
Dowiedz się więcej

Udzielanie święceń w świetle pierwotnych źródeł

Znając już zarys powstania święceń niższych i wyższych, warto poznać kształtowanie się obrzędu udzielania tych urzędów, począwszy od tekstów biblijnych, poprzez m.in. dzieło przypisywane Hipolitowi (+236), a skończywszy na Statutach Kościoła Starożytnego (V w.).Pismo ŚwiętePierwszym źródłem, nad którym należy się pochylić, jest tekst natchniony – Pismo Święte. Na samym początku warto się zająć opisem wybrania następcy Judasza (Dz 15-26). Cała procedura wyboru nowego członka…
Dowiedz się więcej

Ku sprawowaniu kultu – Zarys powstania święceń wyższych

Święcenia niższe, o których była mowa w poprzednim artykule, znajdowały swoje wypełnienie w posłudze diakona – pierwszego święcenia wyższego z pochodzenia Bożego. Oprócz tego stopnia, w grupie stopni wyższych znajduje się także kapłaństwo (z podziałem na prezbiterów i biskupów). Te trzy święte stopnie – diakonat, prezbiterat i episkopat są obecne w Kościele do dziś. Dlatego tym bardziej warto sobie przybliżyć powstanie tych świętych stanów.Pisząc o święceniach niższych, wielokrotnie ukazywano, że ich…
Dowiedz się więcej

Gesty i postawy w rytach wschodnich

Gesty liturgiczne w rytach wschodnich są takie same lub bardzo podobne, stąd też artykuł traktuje to zagadnienie zbiorczo. Zarazem jednak należy pamiętać o tym, że w ramach każdego rytu istnieją tradycje lokalne , a nawet parafialne czy indywidualne. Ponadto tylko niektóre gesty liturgiczne i tylko częściowo są ujęte w księgach liturgicznych – większość z nich wynika po prostu z praktyk przekazywanych z pokolenia na pokolenie.Znak krzyżaTo podstawowy gest, wykonywany przez wschodnich chrześcijan bardzo często, a zarazem…
Dowiedz się więcej

Funkcja liturgiczna jako lautretyczna odpowiedź człowieka na zbawczą inicjatywę Boga

Funkcja liturgiczna (munus) będąca pewną czynnością, wykonywaną przez ogół lub poszczególnych wiernych w liturgii, jak i poza nią, jest swoistym działaniem mającym na celu spełnienie konkretnych wymagań, jakie stawia przed człowiekiem poszczególny urząd (szczególnie w przypadku posług) czy też w ogóle sam fakt bycia częścią organizmu Kościoła. Człowiek wierzący przez całe swoje życie służy Bogu, a więc spełnia pewne posłannictwo[1]. Dawniej w liturgice panowało przekonanie, że człowiek spełnia…
Dowiedz się więcej

Diakoni zastępują kapłanów, czy kapłani diakonów? Refleksja o posłudze liturgicznej diakona

W świadomości wielu wiernych, diakon jest kimś, kto przygotowuje się do święceń prezbiteratu – jest „półksiędzem”, czy “prawie księdzem”, który nie może jeszcze wykonywać pewnych czynności należących do kapłana. Często diakon jest przedstawiany jako ten, który może zastępować kapłana w pewnych czynnościach liturgicznych. Choć informacje o diakonacie jako stałej posłudze zapisane są w tak Katechizmie Kościoła Katolickiego, jak i w wielu dokumentach kościelnych, to i tak wydaje się, że znaczna część wiernych nie ma jeszcze…
Dowiedz się więcej

Święcenia diakonatu

Szóstym stopniem święceń jest diakonat. W poprzednim artykule wiele było powiedziane o tym, kim jest jego pomocnik, tym razem należy wspomnieć o tym, kim jest ten, któremu służył subdiakon.Izydor mówiąc o pochodzeniu diakonatu, wskazuje na starotestamentalne pokolenie Lewiego, uzasadniając to tym, że:,,Pan […] nakazał Mojżeszowi, aby po święceniach kapłańskich Aarona i jego synów […] ustanowił i poświęcił Panu na służbę Bożą pokolenie Lewiego”[1].Takie samo nawiązanie (tj. pochodzenie…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę