Modlitwy eucharystyczne Mszału Kartuskiego – IV ME

Modlitwy eucharystyczne Mszału Kartuskiego – IV ME

PREX EUCHARISTICA IV

Haec Prex dici potest in omni Missa praeterquam in sollemnitatibus et infra octavam quando fit de ea.

Sacerdos exspectat donec omnes ad praefationem in silentio audiendam sint parati. Quam introducit, manus ante umeros tenens, dicendo:

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

Vere dignum est tibi grátias ágere, vere iustum est te glorificáre, Pater sancte, quia unus es Deus vivus et verus, qui es ante saecula et pérmanes in ætérnum, inaccessíbilem lucem inhábitans; sed et qui unus bonus atque fons vitæ cuncta fecísti, ut creatúras tuas benedictiónibus adimpléres multásque lætificáres tui lúminis claritáte. Et ídeo coram te innúmeræ astant turbæ angelórum, qui die ac nocte sérviunt tibi et, vultus tui glóriam contemplántes, te incessánter gloríficant. Cum quibus et nos et, per nostram vocem, omnis quæ sub cælo est creatúra nomen tuum in exsultatióne confitémur, canéntes:

Modice inclinatus, manibus iunctis.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt caeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Manibus modo crucifixi extensis.

In concelebratione, solus celebratis principalis dicit:

Onfitémur tibi, Pater sancte, quia magnus es et ómnia ópera tua in sapiéntia et caritáte fecísti. Hóminem ad tuam imáginem condidísti, eíque commisísti mundi curam univérsi, ut, tibi soli Creatóri sérviens, creatúris ómnibus imperáret. Et cum amicítiam tuam, non oboédiens, amisísset, non eum dereliquísti in mortis império. Omnibus enim misericórditer subvenísti, ut te quæréntes invenírent. Sed et foédera plúries homínibus obtulisti eósque per prophétas erudísti in exspectatióne salútis. Et sic, Pater sancte, mundum dilexísti, ut, compléta plenitúdine témporum, Unigénitum tuum nobis mítteres Salvatórem. Qui, incarnátus de Spíritu Sancto et natus ex María Vírgine, in nostra condiciónis forma est conversátus per ómnia absque peccáto; salútem evangelizávit paupéribus, redemptiónem captívis, mæstis corde lætítiam. Ut tuam vero dispensatiónem impléret, in mortem trádidit semetípsum ac, resúrgens a mórtuis, mortem destrúxit vitámque renovávit. Et, ut non ámplius nobismetípsis viverémus, sed sibi qui pro nobis mórtuus est atque surréxit, a te, Pater, misit Spíritum Sanctum primítias credéntibus, qui, opus suum in mundo perfíciens, omnem sanctificatiónem compléret.

Manibus super oblata expansis.

In concelebratione, omnes simul dicunt:

Quaésumus ígitur, Domine, ut idem Spíritus Sanctus hæc múnera sanctificare dignétur: (Signat oblata et manus iungit, dicens:) ut Corpus et Sanguis fiant Dómini nostri Iesu Christi ad hoc magnum mystérium celebrándum: quod ipse nobis relíquit in foedus ætérnum. Ipse enim cum hora venísset ut glorificarétur a te, Pater sancte, ac dilexísset suos qui érant in mundo: in finem dilexit eos.

Panem accipit et elevatum tenet.

Et cenántibus illis accépit panem, benedíxit ac fregit: dedítque discípulis suis, dicens.

Modice inclinatus.

Accípite et manducáte ex hoc omnes: hoc est ením Corpus meum: quod pro vobís tradétur.

Corpus Domini elevat in altum, reponit super patenam et profunde inclinat.

Accipit utraque manu calicem dicens:

Símili modo accípiens cálicem ex genímine vitis repletum gratias egit: dedítque discípulis suis, dicens.

Modice inclinatus.

Accípite et bíbite ex eo omnes: hic est enim calix Sánguinis mei: novi et ætérni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundétur: in remissiónem peccatórum. Hoc fácite in meam commemorátiónem.

Calicem paulo altius elevat, super corporale reponit ac cooperit, et profunde inclinat.

Manibus modo crucifixi extensis.

Unde et nos, Dómine, redemptiónis nostræ memoriále nunc celebrantes, mortem Christi eiúsque descénsum ad ínferos recólimus eius resurrectiónem et ascensiónem ad tuam déxteram profitémur: et, exspectántes ipsíus advéntum in glória offérimus tibi eius Corpus et Sanguinem, sacrifícium tibí acceptábile: et toti mundo salutáre.

Profunde inclinatus, cancellatis manibus.

Réspice, Dómine, in Hóstiam, quam Ecclésiæ tuæ ipse parasti et concéde benígnus ómnibus, qui ex hoc uno pane participábunt et cálice, ut, in unum corpus a Sancto Spíritu congregáti: in Christo hóstia viva perficiántur, ad laudem glóriæ tuæ.

COMMEMORATIO PRO VIVIS

Manibus modo crucifixi extensis.

In concelebratione, dici potest ab uno e concelebrantibus:

Nunc ergo, Dómine, ómnium recordáre, pro quibus tibi hanc oblatiónem offérimus: in primis fámuli tui, Papæ nostri N., Epíscopi nostri N., et Episcopórum órdinis univérsi, sed et totíus cleri,

In ipsa die professionis perpetuae addi potest:

et istíus fratris, qui professióne perpétua hódie tibi árctius consecrátur,

*

et offeréntium, et circumstántium, et cuncti pópuli tui,

et ómnium, qui te quærunt corde sincéro.

COMMEMORATIO PRO DEFUNCTIS

In concelebratione, dici potest ab altero e concelebr antibus:

Meménto étiam illórum, qui obierunt in pace Christi tui, et ómnium defunctórum, quorum fidem tu solus cognovísti. Nobis ómnibus, fíliis tuis, clemens Pater, concéde, ut cæléstem hereditátem cónsequi valeámus, cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, María, cum Apóstolis et Sanctis tuis in regno tuo, ubi cum univérsa creatúra, a corruptióne peccáti et mortis liberáta, te glorificémus per Christum Dóminum nostrum, per quem mundo bona cuncta largíris.

DOXOLOGIA FINALIS PRECIS EUCHARISTÍCAE

Calicem discooperit et profunde inclinat. Tenens hostiam utraque manu super calicem, elevat Corpus et Sanguinem Domini.

In concelebratione, omnes dicunt:

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipoténti, in unitáte Spíritus Sancti, omnis honor et glória per ómnia saécula sæculórum.

Adstantes: Amen.

Calice et hostia depositis, calicem cooperit et profunde inclinat.

Przetłumacz stronę