Tag: Katechezy

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Komentarz do Konstytucji o Liturgii Świętej – Liturgiczne kształcenie duchowieństwa (art. 14-20)

Odkąd Kościół poważnie pragnie, by wszyscy wierzący byli prowadzeni do pełnego, świadomego i aktywnego uczestnictwa w celebracjach liturgicznych, konieczne jest, by duszpasterze uczyli ich zrozumienia Liturgii oraz jej natury i mocy, po to, by ci byli w stanie celebrować ją wraz z kapłanami. Z tego powodu Sobór orzeka, iż uwaga powinna być przede wszystkim zwrócona na liturgiczny instruktaż duchownych (Art.14.); na dobre przygotowanie nauczycieli, po to, by klerycy mogli nabywać wiedzę o liturgii (Art. 16.),…
Dowiedz się więcej

Misterium sakramentu święceń

Wszystkie sakramenty, jak uczy sakramentologia, wymagają obecności odpowiedniego szafarza, którym zazwyczaj jest kapłan[1]. Osoba przyjmująca jakikolwiek ze stopni sakramentu święceń (diakonat, prezbiterat czy episkopat) zostaje wyświęcona do specjalnego rodzaju służby na rzecz „budowania Ludu Bożego”[2]. Istotą posłannictwa duchownego jest bowiem świadczenie posługi ludowi „w sprawach odnoszących się do Boga” (Hbr 5, 1). Wierzący, który otrzymuje od Boga powołanie do szafowania świętymi sakramentami, w obrzędzie święceń…
Dowiedz się więcej

Misterium sakramentu namaszczenia chorych

Osoba wierząca wie, że sakramenty są dla żywych i po śmierci żaden z nich nie wyda już skutku, więc kiedy tylko poważnie choruje, wzywa do siebie kapłana, aby otrzymać sakrament podźwignięcia i zbawienia[1]. W ten sposób odpowiada on na wezwanie Apostoła, który ponagla chrześcijan, aby wzywali kapłana do chorych (por. Jk 5, 14-15).Wierzący ma przed swymi oczyma słowa Pana, który powiedział do pewnego głupca, że owej nocy zażądają od niego jego duszy (por. Łk 12, 20).…
Dowiedz się więcej

Misterium sakramentu małżeństwa

Jednym z wielkich dzieł Pana jest siódmy sakrament, do którego rangi została wyniesiona wzajemna miłość małżonków[1]. Pan powiada, że ci, którzy są bogobojni, otrzymają obfite błogosławieństwo, gdyż tacy ludzie chodzą Jego drogami (por. Ps 128, 1). Nic więc dziwnego, że trzymanie się drogi Pańskiej jest początkiem mądrości (por. Syr 15, 1).Stwórca podarował człowiekowi małżeństwo jako rodzaj szczególnego przymierza dwojga równych sobie osób[2]. Tak, jak…
Dowiedz się więcej

Misterium sakramentu bierzmowania

Pierwsze trzy sakramenty nazywają się sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego[1]. Są to bowiem znaki wprowadzenia człowieka do pełni życia, dzięki posiadanej w sobie łasce, która sprawia, że wnętrze człowieka może być „świątynią Boga żywego” (2 Kor 6, 16). Sakrament chrztu jest dopełniany przez bierzmowanie, które polega na tchnięciu Ducha we wnętrze człowieka (Ez 36, 27)[2]. To właśnie wówczas miłość jest wlewana w serce wierzącego (Rz 5, 5; 8, 11).…
Dowiedz się więcej

Misterium sakramentu chrztu św.

Dwoma najważniejszymi sakramentami (tzw. większymi) jest chrzest i Eucharystia, spośród których pierwszy obmywa, a drugi poi człowieka[1]. Dzięki sakramentowi chrztu człowiek na nowo się odradza (Rz 6, 4)[2]. To właśnie w momencie chrzcielnego obmycia staje się on duchowym dzieckiem Abrahama, któremu została dana obietncia (Rdz 15, 1-6)[3]. Wspólnota ochrzczonych powinna być wspólnotą cieszących się imieniem Pana (Ps 89, 16-17), gdyż odkupienie człowieka, realizujące się…
Dowiedz się więcej

Odczytać Sobór na nowo – Refleksja nad trzema wybranymi notami Konstytucji o Liturgii Świętej

Sobór Watykański II (1962-1965), którego obrady rozpoczęły się sześćdziesiąt lat temu, jest tematem często wzmiankowanym i poruszanym. Nic w tym dziwnego, wszak to, co się wówczas dokonało było i jest czymś bardzo ważnym w życiu Kościoła. Jeśli mówi się, że liturgia jest tą celebracją, w której Kościół objawia się w całej swej pełni, to reforma liturgii – dokonana po tymże soborze – była więc czymś bardzo istotnym dla całego Kościoła.…
Dowiedz się więcej

Doniosłość wychowawcza liturgii eucharystycznej

Żadna z dziedzin życia religijnego nie uległa tak silnie wpływom umysłowości nowożytnej, co dziedzina kultu kościelnego, dziedzina liturgii. Pod wpływem indywidualizmu i intelektualizmu moralnego, którym atmosfera ostatnich wieków została tak silnie przesiąknięta, nawet i środowiska katolickie przestały pojmować w całej pełni doniosłość kultu liturgicznego. Zaniedbany, często okrawany i skrócany, wykonywany czysto konwencjonalnie, bez zrozumienia i odczucia jego wielkich wartości moralnych i artystycznych, nie mógł on, ma się rozumieć, nikogo pociągnąć, ale raczej…
Dowiedz się więcej

Zwrócenie uwagi na człowieka w liturgii – Antropologia liturgiczna

Przyglądając się różnym dokumentom kościelnym, spośród których należy wymienić chociażby wytyczne dotyczące liturgii z udziałem dzieci, można zastanawiać się, jaką rolę odgrywa człowiek w liturgii. To pytanie jest o tyle ważne, o ile dotyczy przecież każdego wierzącego, biorącego udział w celebracji liturgicznej. W poniższym artykule zostanie zatem przedstawiona kwestia ,,miejsca” człowieka w akcie liturgicznym, a więc antropologii liturgicznej. Po Soborze Watykańskim II (1962-1965) zaczęto kłaść dość duży nacisk…
Dowiedz się więcej

O świętości pokuty

Jezus Chrystus, Syn Boga żywego, sam będąc Bogiem, wiedział o naturze ludzkiej, że mimo tego, iż zostaje ona oczyszczona przez Przenajświętszą Krew w czasie chrztu świętego, to jednak później przeciw Bogu występuje poprzez swoje grzechy, które oddalają od Boga i sprawiają, że człowiek staje się nieprzyjacielem Najwyższego, a także synem śmierci i zatracenia. Jednakże tenże nasz Zbawiciel, przez swoją miłość i łaskę, przygotował nam inne lekarstwo, które mamy…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę