Tag: Nieszpory

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Objaśnienie antyfony: “Wdzięk się rozlał…” – Teologia Okresu Narodzenia Pańskiego

Antyfona:„Wdzięk się rozlał na Twoich wargach, przeto Bóg pobłogosławił Tobie na wieki”. Objaśnienie:Powyższa antyfona jest trzecią antyfoną Godziny Czytań odnowionej Liturgii Godzin[1]. Werset ten został wzięty z Psalmu, w którym jest napisane: „Wdzięk rozlał się na twoich wargach: przeto pobłogosławił tobie Bóg na wieki” (Ps 45, 3). Na czyich wargach rozlał się ów wdzięk i komu Bóg pobłogosławił na wieki? Chodzi tutaj o Chrystusa[2]. To właśnie na Jego wargach rozlał się wdzięk, ponieważ…
Dowiedz się więcej

Objaśnienie antyfony: “Pan rzekł do mnie…” – Teologia Okresu Narodzenia Pańskiego

Antyfona:„Pan rzekł do mnie: Tyś jest moim Synem, Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie”. Objaśnienie:Powyższa antyfona jest introitem Mszy w Nocy Narodzenia Pańskiego oraz antyfoną pierwszego psalmu Godziny Czytań w odnowionej Liturgii Godzin[1]. Pochodzi ona z Psalmu, gdzie jest napisane: „Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: <<Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem>>” (Ps 2, 7). Słowa te odnoszą się do tajemnicy przedwiecznego zrodzenia Syna przez Ojca[2]. Bruno z Würzburga…
Dowiedz się więcej

Objaśnienie antyfony: “Kiedy wzejdzie słońce…” – Teologia Okresu Narodzenia Pańskiego

Antyfona:„Kiedy wzejdzie słońce na niebie, ujrzycie Króla królów, który wychodzi od Ojca, jak oblubieniec ze swojej komnaty”.Objaśnienie:Powyższa antyfona pochodzi z I Nieszporów Uroczystości Narodzenia Pańskiego odnowionej Liturgii Godzin i jest antyfoną hymnu Maryi[1]. Antyfona wskazuje na to, że wzejdzie słońce na niebie, co łączy się ściśle z jedną z tzw. Wielkich Antyfon, gdy wzywa się: „O, Wschodzie!”. Wschód odnosi się do Chrystusa, prawdziwej światłości (por. J 1, 9). Renier z Saint…
Dowiedz się więcej

Objaśnienie antyfony: “Słowo Przedwieczne…” – Teologia Okresu Narodzenia Pańskiego

Antyfona: „Słowo Przedwieczne, zrodzone przez Ojca przed wszelkim czasem, dzisiaj uniżyło samo siebie, dla nas się stając człowiekiem śmiertelnym”. Objaśnienie: Powyższa antyfona pochodzi z I Nieszporów Uroczystości Narodzenia Pańskiego, sprawowanych według odnowionej Liturgii Godzin[1]. Odnosi się ona sensu stricto do fragmentu Listu do Filipian (por. Flp 2, 6-11). Święty Paweł pisze bowiem, że Chrystus odwiecznie istniał w postaci Bożej (por. Flp 2, 6). Nigdy…
Dowiedz się więcej

Objaśnienie antyfony: “Pan zsyła…” – Teologia Okresu Narodzenia Pańskiego

Antyfona:„Pan zsyła na ziemię swoje polecenia, a szybko mknie Jego słowo”.Objaśnienie:Powyższa antyfona występuje w Liturgii Godzin jako druga antyfona I Nieszporów Uroczystości Narodzenia Pańskiego[1]. Pochodzi ona z Psalmu 147, gdzie zostało napisane: „Na ziemię zsyła swoje orędzie, mknie chyżo Jego słowo” (Ps 147, 15). Bruno z Würzburga (+1045) w swoim Objaśnieniu Psalmów wskazuje na to, że posłanie przez Boga na świat Jego poleceń, dotyczy przepowiadania[2]. Jednym…
Dowiedz się więcej

Objaśnienie antyfony: “Król pokoju został wywyższony…” – Teologia Okresu Narodzenia Pańskiego

Antyfona: „Król pokoju został wywyższony, a cała ziemia pragnie Jego oblicza”. Objaśnienie: Powyższa antyfona występuje w Brewiarzu Rzymskim z 1960 r. jako pierwsza antyfona I Nieszporów Uroczystości Narodzenia Pańskiego, a także jako pierwsza antyfona I Nieszporów tejże Uroczystości w odnowionej Liturgii Godzin[1]. Wskazuje ona na Króla Pokoju, a więc na Chrystusa, bo mówi Izajasz: „Syn został nam dany […]. Nazwano Go imieniem: […] Książę Pokoju” (Iz 9, 5). Hajmon z Halberstadt…
Dowiedz się więcej

O przedtrydenckiej liturgii bernardyńskiej

Bernardyni i franciszkanie używali zasadniczo mszału i brewiarza rzymskiego według Officium Capelli Pontificii […]. Dopiero w obrębie tych zasadniczych ram mogły się rozwijać poszczególne zwyczaje bernardyńskie, tak że ich nabożeństwo zaczęło odbiegać wyglądem od tego, które sprawowano w kościołach zarządzanych przez księży świeckich [diecezjalnych – przyp. red.]. Zresztą przyczyniała się do tego ta okoliczność, że duchowieństwo świeckie nie używało mszału rzymskiego, lecz swego diecezjalnego. Wiadomo także, że w epoce sprzed…
Dowiedz się więcej

Adwent w liturgii Kościoła na przykładzie tekstów starego Brewiarza Rzymskiego

Veníte, et ascendámus ad montem Dómini, et ad domum Dei Iacob, et docébit nos vias suas, et ambulábimus in sémitis eius; quia de Sion exibit lex, et verbum Dómini de Ierúsalem (Iz 2, 3) Powyższy fragment Księgi Izajasza jest przypisany do capitulum czasu Adwentu w częściach specjalnych Breviarium Romanum z 1960 r., a także do czytania podczas jutrzni w poniedziałek po I Niedzieli Adwentu w odnowionej Liturgii Godzin[1]. Słowa te wprowadzają modlącego się w nowy…
Dowiedz się więcej

Obrzęd obmycia nóg – Mandatum

Witam wszystkich Serdecznie w Świętym Triduum. Dziś krótki tekst odnośnie Mandatum, czyli uroczystego obmycia nóg.Od czasów św. Augustyna mycie stóp na wzór Jezusa miało miejsce albo w Wielki Czwartek albo podczas oktawy Wielkanocy. Od połowy VII wieku coraz częściej spotyka się źródła potwierdzające praktykę w Wielki Czwartek (głównie z Hiszpanii). W Rzymie obrzęd początkowo odbywał się w rezydencji Papieża oraz innych duchownych. Dopiero koło X wieku (Pontyfikał z Poitiers i Rzymsko-Germański…
Dowiedz się więcej

Czym jest modlitwa psalmami?

Tematem kolejnej publikacji wpisującej się w serię pt. ,,O liturgii słów kilka” jest Liturgia Godzin, a więc modlitwa Psalmami. W tym tekście zostanie ukazana istota odmawiania godzin kanoniczych, znaczenie Psalmów w życiu codziennym z nawiązaniem do modlitwy Jezusa oraz łączność tej modlitwy z Mszą świętą.Papież Paweł VI w swojej Konstytucji Apostolskiej Laudis canticum z 1970 r. napisał: ,,Pieśń uwielbienia, która rozbrzmiewa wiecznie w niebie, a którą Jezus Chrystus, Najwyższy Kapłan, wprowadził na to nasze ziemskie…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę