Tag: Prawo

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Refleksja Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów nt. szczególnie uroczystych liturgii

W 2007 r. światło dzienne ujrzała refleksja Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na temat szczególnie uroczystych celebracji, sprawowanych w Kościele. Choć siedem lat później światło dzienne ujrzał spracjalny dokument, będący “przewodnikiem” po takich liturgiach (zarówno od strony ich przygotowania, jak i celebrowania), to jednak treść refleksji Kongregacji nie traci na wartości. Niniejsza publikacja ma więc za cel przedstawienie głównych założeń relfeksji Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na ten temat.Synod…
Dowiedz się więcej

Rzecz o rubrykach

Rubryki, czyli teksty drukowane w kolorze czerwonym, stanowią integralną część ksiąg liturgicznych. Kierowane są przede wszystkim do osób wykonujących szczególne funkcje w liturgii – celebransów, diakonów, lektorów czy posługujących. Zawierają między innymi opisy gestów, podział dialogów czy też wskazania dotyczące wykonywania określonych fragmentów. Stanowią jakby odpowiednik teatralnych didaskaliów, ale nie tylko…Wyobraźmy sobie przez chwilę liturgię bez rubryk. Czym ona by była? Zapewne modlitwą, tekstem do wypowiadania przez celebransa…
Dowiedz się więcej

“Święta” potrzeba duszpasterska – Czy wierni naprawdę jej potrzebują?

Ten nieco prowokujący tytuł naprowadza Czytelnika od razu na problem, z którym wszyscy mają dzisiaj do czynienia. Chodzi rzecz jasna o tę potrzebę duszpasterską, stojącą ponad wszelkimi normami, będącą jednocześnie pewnego rodzaju argumentem za zmienianiem rubryk pod duszpasterza czy wspólnotę. Najprostszym przykładem jest tutaj chociażby kwestia rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Rubryka informuje, że sprawowanie tej liturgii wolno rozpocząć dopiero po zmroku, co w Polsce na wiosnę ma miejsce mniej więcej około godziny 20:00[1].…
Dowiedz się więcej

Zgłębiając ducha liturgii: Ofiara Abrahama (2)

W anamnezie kanonu rzymskiego, czyli dzisiejszej I Modlitwy Eucharystycznej, kapłan prosi, aby sprawowana przez niego ofiara była również przyjęta, jak dar Abrahama[1]. Ofiara Abrahama wespół z ofiarą Kaina i Abla, została opisana w pierwszej Księdze Pisma Świętego i na wstępie tej refleksji, warto ten opis sobie przypomnieć:,,Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» powiedział: «Weź twego…
Dowiedz się więcej

Bierzmowanie – sakrament dojrzałości czy inicjacji?

Wszyscy przywykliśmy już do tego, że podczas uroczystości w parafii przedstawiciele młodzieży, która dopiero co przyjęła bierzmowanie, w ramach podziękowań skierowanych pod adresem biskupa, bardzo często wyrażają mu wdzięczność za to, że udzielił im sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Jakby tego było mało, prawie wszyscy duszpasterze przygotowując młodych ludzi do sakramentu bierzmowania stawiają im warunki, że dopiero wtedy będą modli przystąpić do tego sakramentu, gdy okażą się dojrzali w wierze. Czy oby na pewno bierzmowanie jest…
Dowiedz się więcej

Koncert w kościele

W staropolskich dziełach na temat wiary katolickiej, kościoły bardzo często określano mianem ,,modlińca”, czyli miejsca, gdzie wierni zbierają się, aby się pomodlić. Określenie to od razu wskazuje wszystkim, jaki jest główny cel świątyni – prowadzenie w nich modlitw. Aczkolwiek poza liturgiami i nabożeństwami pozaliturgicznymi, w kościołach dopuszcza się przeprowadzanie koncertów, które jednak – ze względu na główne przeznacznie budowli sakralnej – jest uwarunkowany poszczególnymi…
Dowiedz się więcej

Dla kogo pogrzeb katolicki? A dla kogo nie?

W Katechizmie Kościoła katolickiego można przeczytać, że „Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go w ręce Ojca” (KKK 1683). To wskazuje na konieczność pogrzebania ciała zmarłej osoby po jej śmierci. Przez to nie tylko wyrażamy szacunek chrześcijan dla ciała ludzkiego, ale przede wszystkim podkreślamy naszą wiarę w zmartwychwstanie. Kogo jednak można pochować po katolicku, a komu tego pogrzebu należy odmówić?Wierni…
Dowiedz się więcej

Przepisy w kwestii ,,nowego” ołtarza

Tytuł tej publikacji już na wstępie domaga się pewnego sprecyzowania. Otóż przedmiotem poniższego tekstu jest prawodawstwo liturgiczne w kwestii ołtarza mszalnego w okresie przejściowym (1965-1970), kiedy to w większości świątyń katolickich zaczęto wstawiać nowe ołtarze, budowane przed ołtarzem głównym tak, aby kapłan mógł celebrować w stronę ludu. Warto więc przyjrzeć się niektórym normom czy też wskazaniom dotyczącym tej kwestii, które były publikowane na łamach biuletynu ,,Notitiae” w tymże…
Dowiedz się więcej

O przedtrydenckiej liturgii bernardyńskiej

Bernardyni i franciszkanie używali zasadniczo mszału i brewiarza rzymskiego według Officium Capelli Pontificii […]. Dopiero w obrębie tych zasadniczych ram mogły się rozwijać poszczególne zwyczaje bernardyńskie, tak że ich nabożeństwo zaczęło odbiegać wyglądem od tego, które sprawowano w kościołach zarządzanych przez księży świeckich [diecezjalnych – przyp. red.]. Zresztą przyczyniała się do tego ta okoliczność, że duchowieństwo świeckie nie używało mszału rzymskiego, lecz swego diecezjalnego. Wiadomo także, że w epoce sprzed…
Dowiedz się więcej

Ile razy dziennie można przyjąć Komunię św.?

Dla wielu pobożnych katolików nie bez znaczenia pozostaje kwestia częstego przyjmowania Komunii świętej. Skoro jest ona tak bardzo drogocennym pokarmem, który zostawił nam na ziemi sam Chrystus, aby była umocnieniem dla wierzących w ich drodze do nieba, to wydaje się oczywiste, że ma być przez nas jak najczęściej przyjmowana. Jednak od razu wypada w tym momencie wspomnieć o rutynie, czyli dobrze znanej postawie, na którą z jednej strony można spojrzeć pozytywnie,…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę