Tag: Zgromadzenie liturgiczne

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Zgromadzenie liturgiczne Kościołem

Kościół to rzeczywistość złożona, określana w języku biblijnym mianem misterium. Jest zarówno kimś, jaki i czymś. Określenie kimś wskazuje, że Kościół rozumie się jako społecznego Chrystusa, natomiast nazywa się go czymś, gdyż jest narzędziem zbawienia i znakiem sakramentalnym. Kościół jest nowym ludem Bożym zgromadzonym przez Jezusa. Postępuję on za swoim założycielem i jest w świecie widzialnym znakiem Bożej miłości[1].Kościół objawia się w konkretnej wspólnocie wiernych zwołanej na sprawowanie czynności…
Dowiedz się więcej

Zgromadzenie liturgiczne w Nowym Testamencie: Zgromadzenie liturgiczne w Apokalipsie św. Jana

Apokalipsa św. Jana Apostoła to księga, która w całym kanonie Nowego Testamentu uchodzi za dzieło skierowane w sposób szczególny do wspólnoty Kościoła. Pojęcia takie, jak: zgromadzenie, Ecclesia zajmują w niej miejsce uprzywilejowane. Autor natchniony ukazuje dwa wymiary Kościoła: doczesny i nadprzyrodzony. Przez aspekt widzialny rozumie się doczesną społeczność, która wierzy, jest poddawana próbom i prześladowaniom oraz nieustannie doznaje pomocy ze strony Chrystusa. Drugi aspekt, określony mianem nadprzyrodzonego, stanowi królestwo…
Dowiedz się więcej

Zgromadzenie liturgiczne w Nowym Testamencie: Zgromadzenie liturgiczne w Liście do Hebrajczyków

Najbardziej merytoryczny w swoim przekazie opis istoty zgromadzenia liturgicznego jako ludu nowego Przymierza zawiera List do Hebrajczyków. Zgromadzenie jest centralnym tematem tej księgi. Każde konkretne zgromadzenie zwane Kościołem posiada jeden charakterystyczny rys. Jego istotą jest osoba Jezusa Chrystusa, a Jego obecność stanowi o strukturze tej wspólnoty, jej istotnych cechach i funkcjach[1].List do Hebrajczyków klarownie zaznacza paralelizm pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. Nie ma między nimi sprzeczności,…
Dowiedz się więcej

Zgromadzenie liturgiczne w Nowym Testamencie: Zgromadzenie w Listach św. Pawła

Św. Paweł w swoich listach kierowanych do pierwszych wspólnot chrześcijańskich podawał przepisy, rady i zakazy. Pochwalał swoich słuchaczy zwłaszcza za przestrzeganie tradycji[1]. Charakterystycznym terminem, którego używał w odniesieniu do zgromadzeń w znaczeniu religijnym jest słowo Ecclesia. Najwięcej przedmiotowych odniesień znaleźć można w Pierwszym Liście do Koryntian[2]. Korynt był miastem, gdzie sprawowano Eucharystię w ramach posiłku wspólnego, uczty braterskiej zwanej agapą (1 Kor 11, 20). Agapa to wieczerza…
Dowiedz się więcej

Zgromadzenie liturgiczne w Nowym Testamencie: Zgromadzenie liturgiczne w Dziejach Apostolskich

Dzieje Apostolskie przekazują, że Apostołowie po wniebowstąpieniu Jezusa powrócili do Jerozolimy i zaczęli zbierać się w sali na górze, aby trwać jednomyślnie na modlitwie (Dz 1, 14). Realizacja takiej postawy jest konsekwencją okazywania posłuszeństwa Jezusowi, który pozostawił im czytelny nakaz (Mt 28, 20; 1 Kor 11, 25). Sala na górze to biblijny Wieczernik[1]. Nie zostały podane przy czyny, dla których tam właśnie zebrali się Apostołowie. Można jednak sądzić, że chodzi…
Dowiedz się więcej

Zgromadzenie liturgiczne w Nowym Testamencie: Zgromadzenie ludzi wokół Chrystusa

Faktem jest, że u początku zgromadzeń ludu w Nowym Testamencie stoi osoba i publiczna działalność Jezusa Chrystusa[1]. Apostołowie przekazali wspólnocie pierwotnego Kościoła wzorce bezpośrednio przyjęte od Jezusa Chrystusa. Zarówno wtedy, jak i w aktualnych zgromadzeniach liturgicznych osoba Chrystusa znajduje się w centrum i stanowi w nich najistotniejszy i konieczny element[2]. Natomiast przekazy ewangeliczne wskazują na ludzi, którzy gromadzili się wokół Jezusa, a miejscem tych zgromadzeń były synagogi (Mk 1, 21,…
Dowiedz się więcej

Zgromadzenie liturgiczne w Nowym Testamencie – Wprowadzenie

Idea zgromadzenia liturgicznego w zakresie dopełniającym została ukazana również w Nowym Testamencie, bazując na celebracji uczt, w których uczestniczył albo którym przewodniczył sam Chrystus[1]. Jezus wypełnia wiernie przepisy Starego Prawa i wprowadza jednocześnie nowy wymiar kultu realizowanego w Duchu i prawdzie (J 4, 24)[2]. Istotne elementy oraz przebieg zgromadzeń nowotestamentalnych można dogłębniej poznać dokonując analizy treściowej i formalnej ksiąg Ewangelii, Dziejów Apostolskich, listów św. Pawła, Listu do Hebrajczyków oraz Apokalipsy…
Dowiedz się więcej

Zgromadzenie liturgiczne – co to właściwie jest?

Zgromadzenie liturgiczne jest z jednej strony miejscem, gdzie wierzący spotyka Pana, z drugiej także stanowi rzeczywisty znak wspólnoty. Owa wspólnota to nie odizolowana cząstka Mistycznego Ciała Chrystusa, ale Kościół, który aktualizuje się i jest obecny w konkretnym miejscu, i grupie wiernych. Podobnie zgromadzenie liturgiczne jest Kościołem modlącym się, uświęcającym i oddającym chwałę Bogu[1]. Reprezentuje ono w określonym czasie i przestrzeni nowy lud Boży, powołany przez Boga w mocy Ducha…
Dowiedz się więcej

Kościół i liturgia we współczesnym świecie

Zachęcamy do lektury artykułu ks. dr Sławomira Jeziorskiego na temat Kościoła i liturgii we współczesnym świecie. Publikacja jest dostępna tutaj: S. JEZIORSKI – Kościół i liturgia we współczesnym świecie (Anamnesis 103(2020) 51-58)

Liturgiczny krąg życia

Liturgia jest doskonałą szkołą życia chrześcijańskiego. ,,Liturgia – powiada trafnie dr Parsch – w jednej ręce trzyma dogmat, a w drugiej naukę moralności”. Formy, w których wyraża się liturgia, przemawiają nader żywo i skutecznie do całego człowieka, gdyż są nadzwyczaj urozmaicone i bogate. Liturgia przy pomocy tych środków zwraca się wprost i wyraźnie lub pośrednio przez głębokie symbole, do rozumu i woli człowieka, aby mu przypomnieć zasięg świętych jego powinności, więc obowiązek…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę