Wykład na temat kanonu mszalnego: IV dystynkcja

Wykład na temat kanonu mszalnego: IV dystynkcja

Poniżej prezentujemy ostatni fragment tłumaczenia Wykładu na temat Kanonu Rzymskiego biskupa Odona, a mianowicie dystynkcję czwartą wraz z konkluzją. Przed lekturą warto przypomnieć sobie wszelkie uwagi poczynione na samym wstępie.

Badając tekst pod ogólnym kątem, zauważyć można z łatwością, że sama w sobie dystynkcja czwarta jest sporo krótsza od poprzedniej i stanowi swego rodzaju klamrę kompozycyjną, kiedy zestawimy ją z dystynkcją pierwszą. Wyraźnie widać, iż sposób pisania w ostatniej z czterech dystynkcji jest już bardzo zwięzły, rzeczowy i konkretny. Niewiele jest w niej powtórzeń, jak i cytatów zaczerpniętych z Pisma Świętego. Ten zwięzły charakter omówienia mocno wybrzmiewa, kiedy dochodzi do omówienia Modlitwy Pańskiej. Biskup z Tournais kwituje to w następujący sposób: Modlitwa Pańska była już tyle razy omawiana, że nie nie ma sensu rozwodzić się na temat czegoś, co już ktoś wcześniej zrobił. I bardzo szybko przechodzi do omawiania kolejnych fragmentów.

Styl pisania tego tekstu w dalszym ciągu odzwierciedla typowy sposób myślenia i pisania średniowiecznych teologów. Zdania są momentami są bardzo długie i wielokrotnie złożone. Odon wyraźnie także usiłuje przechodzić pomiędzy teorią, a praktyką liturgiczną, choć na nieco mniejszą skalę, niż w dystynkcji trzeciej. Dostrzec można również pytania retoryczne albo pytania, po zadaniu których, minch sam udziela odpowiedzi, co ma niewątpliwie walory dydaktyczne.

Kl. lic. Emanuel Kwiatkowski

 

TEKST KANONU.
FRAGMENT CZWARTY.

 

Pomnij też, Panie, na sługi i służebnice Twoje, którzy nas wyprzedzili ze znakiem wiary i śpią we śnie pokoju. Błagamy Cię, Panie, użycz im i wszystkim tym, którzy w Chrystusie spoczywają, miejsca wytchnienia, światła i pokoju. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Po tym trzecim fragmencie, który koncentrował się na ofierze Ciała i Krwi Chrystusa, dochodzi do jego zakończenia i przychodzi pora na czwartą część. Po zakończeniu tej ofiary, modlitwa skupia się na zmarłych, z większą nadzieją, że dzięki ofierze Chrystusa, prośby zostaną wysłuchane. Pomnij też, Panie. W tym momencie zwykle pamięta się o zmarłych przyjaciołach i rodzinie.

Im i wszystkim tym, którzy w Chrystusie spoczywają. Im, to znaczy tym, których pamięć uczciliśmy, a następnie przebacz też [Panie] wszystkim pozostałym.

Również nam, grzesznym sługom Twoim, obecnym tu, którzy pełnimy funkcję tego ofiarowania lub – wedle mnichów – którzy w ciele Kościoła na całym świecie wiernie Tobie służymy. Cały następujący tekst, mimo że nie jestem pewien, jak mogę go wyrazić bardziej zrozumiale, ukazuje że przez Niego, Panie, wszystkie te [dary] czynisz zawsze dobrymi. Przez Niego zostało wypowiedziane w odniesieniu do tego, który to wypowiedział wcześniej: przez Chrystusa, Pana naszego. Ale dziwne jest, że powiedział to w liczbie mnogiej: wszystkie te dobra, podczas gdy Ciało i Krew Chrystusa nie są niczym innym, jak tylko jednym. Ale w jednym Ciele Chrystusa jest wiele form; i choć jedna jest substancja, jest wiele postaci. Ile chlebów zostaje położonych, tyle pozostaje postaci, mnogość substancji zostaje przekształcona w jedno ciało, aby widoczna była mnogość tam, gdzie niewidoczna jest jedność substancji, aby substancja zachowała swoją indywidualność, nawet gdy przybiera różnorodne formy. [Na ołtarz] kładzie się chleby o wielu kształtach, a przez substancję stają się jednym ciałem Chrystusa; pozostaje mnogość kształtów, ustaje mnogość substancji. Jest jedno indywiduum, choć zdaje się być ich wiele. Dlatego mówimy o Ciele Pańskim zarówno w sposób, w jaki jest, jak i w sposób, w jaki się wydaje. Z tego powodu odnosimy się do Ciała Pańskiego, biorąc pod uwagę zarówno jaki on jest, jak i sposób, w jaki się prezentuje. Podczas udzielania Komunii Świętej często zauważamy, że rozdzieliliśmy liczne hostie, czyli nakarmiliśmy wielu ludzi jednym Ciałem Chrystusa. W jednym zdaniu podkreślamy zarówno liczbę odbiorców, jak i jedność niewidzialnej substancji, mówiąc o wielu hostiach, ale jednocześnie o jednym ciele. Tak więc i w tym miejscu mówimy: wszystkie te dary, wszystkie te ofiary, które na całym świecie składa Kościół. Jeśli spojrzeć na ich zmysłowe jakości, są one nieskończone w liczbie; jeśli na substancję, jest to jedna Krew i jedno Ciało, które są zawsze czynione przez Boga, ponieważ Ten, który raz stworzył Ciało Słowa z Dziewicy, codziennie tworzy z chleba Jego Ciało, a z wina Jego Krew.

Uświęcasz. Codziennie uświęca, przez modlitwę kapłana i współdziałanie Ducha Świętego.

Ożywiasz. Codziennie ożywia, dając życie wcześniej nieożywionemu ciału. Stąd też wcześniej mówiono, że ta ofiara jest prawdziwa.

Błogosławisz. Codziennie błogosławi, tak jak wcześniej modliliśmy się, aby [ofiara ta] była błogosławiona we wszystkim, i włączyliśmy w to cztery rodzaje błogosławieństw.

I nam ich udzielasz. Codziennie ofiaruje nam ciało swojego Syna, ponieważ to, co jest u Ojca w niebiosach, codziennie ofiaruje nam na ołtarzu. I to, co w niebiosach jest Jego darem, na ziemi staje się udziałem ludzi.

Przez niego i z nim. Przez którego Ojciec z chleba tworzy ciało, święci, ożywia, błogosławi i udziela: przez tego samego Syna,  jest Bogu Ojcu, w Duchu Świętym, wszelka cześć i chwała. Cześć i chwała Ojcu przez Syna, jak napisano: objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata (J 17,6). Oraz: otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył (J 17,1). Ojciec posiada bowiem cześć i chwałę razem z Synem, z którym ma wspólną moc i boskość. Gdyż z Tym, z kim ma wszystko, ma również cześć i chwałę Ojciec, który w Nim jest. Albowiem napisano: Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu (J 10,38).  Ponieważ Ojciec jest we Mnie, dlatego wszystko, co ma Ojciec, ma w Synu: nie może bowiem w innym posiadać, jeśli nie w Tym, w którym jest.

Módlmy się. Zachęceni zbawiennymi naukami. Zachęca się do modlitwy, podając przyczynę: ponieważ jesteśmy pouczeni przez zbawienną naukę. Czytaj Ewangelię, a naukę odnajdziesz. Dlaczego tylko ta modlitwa jest poprzedzona zachętą, skoro odmawiamy ich wiele w tym kanonie, a do żadnej nie zostaliśmy zachęceni? Ponieważ tamte są mniejsze, gdyż zostały ułożone przez ludzki umysł; ta jednak jest doskonała, gdyż została stworzona przez samego Boga. Stąd też wynika:

I przygotowani boskim ustanowieniem. Jak przekazuje Ewangelia, apostołowie prosili Pana, naucz nas się modlić (Łk 11,1); i Pan nauczył ich tej modlitwy.

Ośmielamy się mówić. Śmiałość zdaje się być przesadą i arogancją wobec boskiego ustanowienia dla słabych ludzi. Odważamy się przez posłuszeństwo, a nie przez śmiałość. Ci, którzy odważają się z arogancji, są winni; ci, którzy odważają się z posłuszeństwa, są godni pochwały. Śmiałość wynikająca z posłuszeństwa jest dobra; śmiałość z pychy jest zła. I tak jak do modlitwy dołączony jest powód, ponieważ jest to nakazane, tak poprzedza ją przyczyna odwagi, ponieważ zostaliśmy przygotowani boskim ustanowieniem. Módlmy się więc, ponieważ zostaliśmy zachęceni zbawiennymi naukami; i ośmielamy się mówić, ponieważ zostaliśmy przygotowani boskim ustanowieniem. Modlimy się, ponieważ otrzymaliśmy takie przykazanie; i odważamy się, ponieważ Bóg ożywił nas, pełnych obaw, do tego działania. Dał nam przykazanie modlitwy dla zbawienia, dał nam odwagę do działania z powodu świętego lęku.

Ojcze nasz, któryś jest w Niebie. Nie wyjaśniam modlitwy pańskiej, ponieważ widzę, że wielu Ojców już ją wyjaśniło. Nie ma potrzeby zamieszczania tego, co można łatwo odnaleźć w wielu miejscach.

Wybaw nas, prosimy, Panie. Po potwierdzeniu modlitwy Pańskiej, wypowiadając: Amen, cały następujący potem tekst, zawiera modlitwę o przebaczenie grzechów i o pokój: jego początek jest zaczerpnięty z końca modlitwy Pańskiej, która traktuje o modlitwie przeciwko grzechom, mówiąc: Ale nas zbaw ode złego. Następujący później tekst rozpoczyna się od kwestii grzechów, kiedy jest mowa: Wybaw nas, prosimy, Panie, od wszystkich złych rzeczy.  Następnie za pokój: Obdarz nas łaskawie pokojem za naszych dni. Znowu o grzechach: Abyśmy byli wolni od wszelkiego grzechu. Znowu za pokój: I abyśbmy byli wolni od wszelkiego niepokoju. I znowu za pokój: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Następnie powtarza się o grzechach:

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ponownie za pokój: i tak kończy się i dopełnia się ofiara pokoju, i pozostajemy w pokoju. Na zakończenie ofiary, przyjmujemy pocałunek, który jest wyrazem naszej zgody i udziału w ofierze, symbolizując jednocześnie, że powinniśmy żyć w pokoju.

Św. Odon z Tournai

TEXTUS CANONIS.
QUARTA DISTINCTIO.

Memento etiam, Domine, famulorum famularumque tuarum, qui nos praecesserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Ipsis, Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii, lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Hac tertia periodo, quae in confectione corporis et sanguinis Christi sudavit, hucusque finita sumit hinc exordium quarta. Quae, confecto corpore et sanguine Christi, redit ad rogandam pro mortuis, fidentior exaudiri patrocinio sacrificii. Memento etiam, Domine. Hic solet fieri memoria amicorum et familiarium defunctorum.

Ipsis, Domine, et omnibus in Christo quiescentibus. Ipsis, id est quorum memoriam fecimus, et postea reliquis omnibus indulge.

Nobis quoque peccatoribus famulis tuis. Scilicet qui officium huius sacrificii celebramus praesentes, vel (secundum solitarios) qui in corpore Ecclesiae per totum orbem terrarum fideliter tibi servimus. Totum vero textum qui sequitur, nescio verbis aliis facere planiorem usque, per quem haec omnia, Domine, semper boas croes. Per quem, dictum est relative ad hoc quod dixerat, per Christum Dominum nostrum. Sed mirum est quod dixit pluraliter: Haec omnia bona, cum corpus et sanguis Christi non sil nisi unum. Sed in uno Christi corpore, sunt multae formae; et cum una sit substantia, multae sunt figurae. Quot enim apponuntur panes, tot manent figurae, substantiarum pluralitate conversa in uno corpore, ut visibiliter appareat pluralitas ubi est invisibiliter substantiae unitas, et unum sit individuum in substantia ubi multiplex est figura. Apponuntur panes figura plures, et substantia fiunt unum corpus Christi; manet pluralitas figurarum, cessat pluralitas substantiarum. Est unum individuum, apparent plura. Proinde modo sicut est, modo sicut apparet, de corpore Domini loquimur. Saepe dicimus, in distributione Dominici corporis: Hostias multas expendimus, vel pluribus hostias multos uno corpore Christi refecimus, in uno versiculo monstranes, et eorum quae apparent pluralitatem, et ipsius substantiae invisibilis unitatem, cum hostias plures et unum dicimus corpus. Sic et in hoc loco dicimus: Haec omnia bona, omnes scilicet hostias quas in orbe toto immolat Ecclesia. Quae quidem, si sensibiles intueris qualitates, infinitae sunt numero; si substantiam, sanguis est unus et una caro: quae semper a Deo creantur, quia qui semel Verbi sui corpus creavit de Virgine, quotidie de pane creat eius carnem, et de vino sanguinem.

Sanctificas. Quotidie sanctificat, oratione sacerdotis et cooperatione Spiritus sancti.

Vivificas. Quotidie vivificat, corpori prius inanimato dans vitam. Unde et prius dicebatur rationabilis haec hostia.

Benedicis. Quotidie benedicit, quomodo superius eam precabamur in omnibus fieri benedictam, et quatuor species subiunximus benedictionis.

Et praestas nobis. Quotidie praestat nobis corpus Filii sui, quia quod est apud Patrem in sublimi, quotidie praestat nobis in altari. Et quod apud eum donum est in coelo, apud homines datum est in terra.

Per ipsum et cum ipso. Per quem Pater de pane carnem creat, sanctificat, vivificat, benedicit et praestat: per eumdem ipsum Filium, est Deo Patri, eum Spiritu sancto, omnis honor et gloria. Est honor et gloria Patri per Filium, sicut scriptum est: Pater, manifestavi nomen tuum hominibus, quos dedisti mihi (Ioan. XVII). Et: Pater, clarifica Filium tuum, ut et Filius tuus clarificet te (Ibid.). Habet enim honorem et gloriam Pater cum Filio, cum quo communem habet potentiam et divinitatem. Nam cum quo habet omnia, cum ipso habet, etiam honorem et gloriam Pater, in quo est. Nam scriptum est: Pater in me est, et ego in Patre (Ioan. X). Quia Pater est in me, ideo quidquid habet Pater, habet in Filio: non enim habere potest, nisi in ipso in quo est.

Oremus: Praeceptis salutaribus moniti. Cohortatur orare, subdens causam: quia sumus inde salutari praecepto moniti. Lege Evangelium, et invenies praeceptum. Cur hanc solam orationem praecedit adhortatio, cum plures in hoc canone faciamus, et ad nullam hortati sumus? Quia illae sunt inferiores, et humana ratione compositae; haec perfecta, et a solo Deo formata. Unde et sequitur:Et divina institutione formati. Sicut narrat Evangelium, Dominum rogabant apostoli, Doce nos orare (Luc. XI); et Dominus informavit eos huius orationis institutione.

Audemus dicere. Audacia videtur et praesumptio homines infirmos divina institutione. Audemus obedientia, non audacia. Audentes audacia, rei sunt; audentes obedientia, laudandi. Ausus obedientiae bo­nus; audacia superbiae, mala. Et, sicut orandi causa subiuncta est, quia praeceptum est, ita audendi causa praecessit, quia inde sumus divina institutione for­mati. Oremus ergo, quia inde sumus praeceptis salutaribus moniti; et, audemus dicere, quia sumus inde divina institutione formati. Nam ideo oramus, quia inde praeceptum accepimus; et ideo audemus, quia nos pavidos ad hoc Deus animavit. Dedit praeceptum orandi ad salutem, dedit fiduciam audendi propter timorem.

Pater noster, qui es in coelis. Dominicam orationem non expono, quia mullos Patres exposuisse reperio. Nec oportet hic ponere quod in multis locis promptum est invenire.

Libera nos quaesumus, Domine. Facta confirmatione Dominicae orationis, dicendo: Amen, totus textus qui sequitur pro venia peccatorum orat et pro pace: suo principio sumpto de fine Dominicae orationis, qui orat contra peccata, dicendo: Sed libera nos a malo. Deinde sequens textus incipit pro peccatis, dicendo: Libera nos, quaesumus, Domine, ab omnibus malis. Deinde sequitur pro pace: Da propitius pacem in diebus nostris. Iterum pro peccatis: Ut a peccato simus semper liberi. Deinde pro pace: Et ab omni perturbatione securi. Iterum pro pace sequitur: Pax Domini sit semper vobiscum. Deinde pro peccatis iteratur:

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Iterum pro pace: Dona nobis pacem. Et sic finis et consummatio sacrificii fit de pace, et maneamus in pace. Unde in consummatione sacrificii osculum sumimus: quo et in sacrificio assensum et participatione ostendimus, et quod debemus in pace manere signamus.

Mnóstwo dzieł o teologii liturgii powstało w języku łacińskim i nie jest dziś znane przez barierę językową. Czemu więc jej nie przełamać? Właśnie dlatego przygotowałem dla Was tłumaczenie jednego z takich traktatów!

Kl. lic. Emanuel Kwiatkowski

FILOLOG KLASYCZNY

Tags: , , , , , , , , , , ,

Przetłumacz stronę