Obrzęd dorocznego błogosławieństwa rodzin w ich domach – Przepisy obrzędowe

Obrzęd dorocznego błogosławieństwa rodzin w ich domach – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenie wszelkich przepisów dotyczących dorocznego obrzędu błogosławieństwa rodzin w ich domach, przypominamy:

A. OBRZĘD SPRAWOWANY PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ
  1. Szafarzem obrzędu jest diakon lub kapłan (OBpol, 72).
  2. Obrzędu dokonuje się w obecności mieszkanców danego domu, a nie pod ich nieobecność (OBpol, 70-71). Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby błogosławić kilka rodzin mieszkających w jednym domu, zachowując w oracjach i przemówieniach prawidła gramatyki (OBpol, 73).
  3. Modlitwa rozpoczyna się od pozdrowienia mieszańców, np.: “Pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom”, po którym dokonuje się wprowadzenia do obrzędu (OBpol, 76).
  4. Po wprowadzeniu rozpoczyna się celebracja słowa Bożego, polegająca na odczytaniu Ewangelii lub czytania i modlitwy śpiewem międzylekcyjnym (OBpol, 77-79).
  5. Po śpiewie międzylekcyjnym może wystąpić krótka przemowa szafarza do zgromadzonych wiernych (OBpol, 80).
  6. Odmawia się modlitwę powszechną, wybierając spośród dwóch formuł jedną, zależnie od okresu liturgicznego (OBpol, 81-82).
  7. Następnie występuje modlitwa Pańska, poprzedzona wezwaniem do niej (OBpol, 83).
  8. Obrzęd błogosławieństwa jest dokonywany po modlitwie Pańskiej w specjalnej oracji, którą kapłan lub diakon wybiera spośród trzech zaproponowanych formuł (OBpol, 84-86).
  9. Na zakończenie obrzędu szafarz krop obecnych i dom wodą święconą, odmawiając przy tym specjalną formułę modlitewną, a następnie kończy obrzęd przez wypowiedzenie słów: “Niech Bóg napełni was radością i nadzieją płynącą z wiary. Niech pokój Chrystusa panuje w waszych sercach. Niech Duch Święty pomnoży w was swoje dary” (OBpol, 88.).
  10. Na koniec można zaśpiewać odpowiednią pieśń (OBpol, 89).
B. PERYKOPY Z OBRZĘDU BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Czytanie: Mt 7, 24-28/Ef 4, 1-6/Kol 3, 12-25/Dz 2, 44-47/Łk 19, 1-10/J 1, 35-39 (wybiera się jedno z nich).
Śpiew międzylekcyjny: Ps 100(99), 1-2. 3. 4-5 (z refrenem: “My ludem Pana i Jego owcami”) lub Ps 128(127), 1-2. 3. 4-5 (z refrenem: “Błogosławiony, kto się boi Pana”), albo Ps 148, 1-2. 3-4. 12-13 (z refrenem: “Niech imię Pana będzie pochwalone”).

UWAGA: Zamiast Psalmu można odśpiewać inną, odpowiednią pieśń (OBpol, 79).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę