Tag: Przekład

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Czy Okres Adwentu jest czasem pokuty? – Rozważania o liturgii

W Okresie Adwentu nie śpiewa się hymnu “Gloria” podczas niedzielnej Mszy św., a w liturgii używa się fioletowych paramentów. Śpiewanie w tych liturgiach “Alleluia” wprowadziło dopiero Ordo Lectionum Missae z 1969 r. Jednak zrezygnowanie ze śpiewu hymnu anielskiego, który w XI w. stał się wyznacznikiem podniosłości celebracji, który był niekompatybilny z wymiarem pokutnym (zob. (np.) Bernhold von Konstanz (1054-1100), Micrologus de ecclesiasticis observationibus, ed. J. de Pamele (PL 151), Paris 1853,…
Dowiedz się więcej

8 grudnia: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – Rozważania o liturgii

Konstytucja o Świętej Liturgii “Sacrosanctum Concilium” II Soboru Watykańskiego mówi w artykule 103 tak: Obchodząc ten roczny cykl misteriów Chrystusa, Kościół święty ze szczególną miłością oddaje cześć Najświętszej Matce Bożej, Maryi, która nierozerwalnym węzłem złączona jest ze zbawczym dziełem swojego Syna. W Niej Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być. To szczególne…
Dowiedz się więcej

O pochodzeniu Adwentu – Rozważania o liturgii

W klasycznej łacinie słowo “adventus” (od advenire – “przybywać”) oznacza “Nadejście” lub “Przybycie” (cz. przeszły – przyp. tłum.), a więc “bycie obecnym”. Prefiks “ad” oznacza ruch w kierunku celu, przez co wyraża przybycie z daleka lub z podróży. Odwiedziny władcy w mieście lub prowincji należącej do jego terytorium, a przede wszystkim pierwsza jego wizyta na takim terenie, określona jako “adventus”, była uroczystoście obchodzona i zapisana w źródłach historycznych (zob. P. Regan, Dall’avvento alla pentecoste.…
Dowiedz się więcej

Obecność łaciny w liturgii (aspekt historyczny)

W pierwszej epoce językiem liturgicznym w Rzymie było [mówienie] greckie. Po grecku mówili chrześcijanie rzymscy (jak i w innych środowiskach kościelnych — w Aleksandrii, Antiochii, Jerozolimie itd.) przynajmniej przez dwa pierwsze wieki. Klemens rzymski pisze po grecku; najdawniejsze napisy w katakumbach są greckie. Nie wyłoniła się jeszcze myśl osobnego języka liturgicznego w owym czasie; modlitwy mówiły się w ojczystym języku.Łaciny zaczęli pierwsi używać niechybnie chrześcijanie w Afryce. Papież Wiktor I (190—202)…
Dowiedz się więcej

Średniowieczne wpływy gallikańskie na ryt rzymski

Ryt rzymski wprawdzie zdołał wyprzeć i zastąpić swych współzawodników w rozmaitych krajach; w walce o przodownictwo liturgiczne wszakże przejął zarazem od nich niejedne właściwości. W tym widzieć trzeba źródło i początek średniowiecznych obrządków pochodnych. Nadto niejedne z tych nierzymskich, bo gallikańskich pierwiastków drogą powrotną dotarły znowu do Rzymu i wzbogaciły szczegółami rzymską liturgią w jej własnej ojczyźnie. Kiedy więc w XVI w. średniowieczne obrządki zostały zniesione, a liturgiczne zwyczaje Rzymu…
Dowiedz się więcej

W Mszy Świętej otrzymuje się łaski, o które nawet się nie prosi

Oprócz łask, o które prosimy podczas Mszy Świętej, otrzymujemy z nieskończonej dobroci Boga wiele innych, o których nawet nie myślimy. Święty Hieronim zapewnia nas o tym w następujących słowach:Absque dubio dat nobis Dominus, quod in Missa petimus, et quod magis est, sæpe dat, quod non petimus.Można zatem z wszelką pewnością powiedzieć, że Msza Święta jest słońcem przyświecającym rodzajowi ludzkiemu i rozrzucającym swoje promienie tak na dobrych, jak na złych. Nie ma bowiem…
Dowiedz się więcej

Ks. Jan Siedlecki: Ceremoniał konsekracji biskupiej

Z wielką radością przedstawiamy Wam ceremoniał obrzędów sakry biskupiej, autorstwa ks. Jana Siedleckiego z XIX w.Spis treści książki:WstępO godności biskupaO nazwie biskupa diecezjalnegoWybór biskupaObrzędy konsekracjiElementy techniczne:Ilość stron: 28.Ilość grafik: 3.Format: A5.Numer ISBN: 978-83-962216-3-6.Wydanie: I.Data wydania I: 02.04.2022.Miejsce wydania I: Zielona GóraO autorze:Ks. Jan Kazimierz Siedlecki urodził się dn. 14 grudnia 1829 r. w Warszawie, a zmarł dn. 10 lutego 1902 r. w Krakowie. Był prezbiterem Kościoła rzymskiego, misjonarzem św. Wincentego…
Dowiedz się więcej

O jutrzni w zakonie franciszkańskim w XVIII w.

Pierwszym celem Zakonu Seraficznego jest oddawanie chwały Bogu poprzez chóralny śpiew, jakby pienie Aniołów. Chóry są bardzo ważne, gdyż zastępują Aniołów, gdy strzegą porządku oddawania chwały Bożej na ziemi, jak to czynią w niebie Aniołowie. Te wołania są potrzebne także w doczesności. Trzeba powiedzieć, że dla prawdziwych zakonników, poświęcających się ubóstwu, równie pobożne (co sami utrzymują) są dla chóry zakonne. Dlatego z najgorętszą chęcią należy do nich przystępować. Pierwszy…
Dowiedz się więcej

Ryt gallikański

Na Zachodzie spotykamy dwa macierzyste typy liturgiczne: rzymski i gallikański. O rzymskim obrządku mówimy obszernie w naszych dalszych wywodach. Chwilowo tylko wspomnimy, że w pierwszej epoce był on obrządkiem jedynie miasta Rzymu. Nie był używany w północnych Włoszech i nawet południowe diecezje półwyspu miały swoje własne, odmienne zwyczaje liturgiczne. Kościół Afryki podlegał bowiem potężnym wpływom Rzymu tak mocno, że moglibyśmy obrządek afrykański po IV w. uznać za pewną odmianę rytu…
Dowiedz się więcej

Ks. Francois Astruc: Msza mistyczna

Z wielką radością i ufnością w korzyści duchowe, jakie będą płynęły z lektury nowo wydanego dzieła, przedstawiamy Wam przekład dzieła ks. Francoisa Astrucka, pt. ,,Msza mistyczna”.Spis treści książki:WprowadzenieOfiarowanieKonsekracjaKomunikowaniePrzesłanieElementy techniczne:Ilość stron: 22Ilość grafik: 1.Format: B5.Forma publikacji: e-book.Numer ISBN: 978-83-962216-2-9.Wydanie: I.Data wydania: 17.01.2022.Miejsce wydania I: Zielona Góra.O przesłaniu publikacji wedle słów autora dzieła:Dobry i pobożny chrześcijaninie, nie zapomnij, że masz duszę kapłańską i że powinieneś odprawiać Mszę codziennie. Czasem…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę