Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Przepisy obrzędowe

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, przypominamy, że:

 1. W tym dniu należy zorganizować wystawienie Najświętszego Sakramentu po Mszy św., którego zwieńczeniem będzie procesja teoforyczna (CE, nr 404).
 2. Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza (MR, s. 278).
 3. Odmawia się Chwała i Wierzę (Tamże).
 4. Między II czytaniem a Ewangelią wolno (według uznania) odśpiewać sekwencję Chwal, Syjonie, Zbawiciela.
 5. Odmawia się I lub II prefację o Najświętszej Eucharystii (nr 46 lub 47).
 6. Zaleca się wybranie I Modlitwy Eucharystycznej (IGMR, art. 365a).
 7. Mszę św. kończy się modlitwą po Komunii. Następnie kapłan w ornacie lub – jeśli uzna to za stosowne – po zdjęciu ornatu ubrany w kapę, rozpoczyna ceremonię wystawienia Najświętszego Sakramentu (CE, nr 406).
 8. Księża (w tym kanonicy) powinni być ubrani w komżę nałożoną na sutanę i w kapę (Tamże).
 9. Po odmówieniu modlitwy po Komunii, kapłan schodzi przed ołtarz i klęka. Wówczas diakon umieszcza na ołtarzu monstrancję, w którą wkłada konsekrowaną podczas Mszy św. Hostię (Tamże, nr 407).
 10. Gdy diakon umieści Hostię w monstranci, kapłan dokonuje zasypania dwóch kadzielnic i jedną z nich okadza Najświętszy Sakrament, wykonując trzy rzuty trybularzem. Następnie kapłan otrzymuje biały welon, wstaje, podchodzi do ołtarza i z pomocą diakona chwyta monstrancję z Najświętszym Sakramentem (Tamże, nr 408).
 11. Po tym, jak kapłan podniesie monstrancję z Panem Jezusem, procesja wyrusza z kościoła. Na jej czele idzie ministrant z krzyżem pomiędzy dwoma usuługującymi ze świecami. Następnie podążają figury, sztandary, obrazy itp., później usługujący, duchowni (warto zatroszczyć się o hierarchiczne ustawienie), diakoni, koncelebransi, (biskupi), kapłan z Najświętszym Sakramentem poprzedzany przez ministranta z pastorałem (jeśli Pana Jezusa niesie biskup), dwóch ministrantów z kadzielnicami, któremu po dwóch stronach towarzyszą ministranci z lampionami, natomiast z tyłu: dwaj diakoni usługujący i ministranci od księgi i mitry (jeśli celebransem jest biskup). Każdy uczestnik procesji, jeśli nie niesie konkretnego przedmiotu, trzyma w dłoniach świece. Nad kapłanem niosącym Najświętszy Sakrament można nieść baldachim (Tamże).
 12. Jeśli biskup przewodncizy procesji, lecz nie niesie Najświętszego Sakramentu, to podąża on przed kapłanem niosącym monstrancję, nie mając piuski ani mitry na głowie, lecz trzymając w swej dłoni pastorał. Biskupowi nie wolno wówczas błogosławić wiernych (Tamże).
 13. Jeśli w procesji biorą udział biskupi, którzy nie mają ubranych kap, lecz idą w strojach chórowych, to podążają oni za Najświętszym Sakramentem (Tamże).
 14. Zgodnie z wytycznymi zwyjaczów polskich, należy urządzić cztery stacje, przy których zatrzymywałaby się procesja (Tamże, nr 409).
 15. Ołtarze eucharystyczne nie mogą mieć ozdób w postaci wizerunków świętych. Należy na nich jednak umieścić korporał i tron do wystawienia Najświętszego Sakramentu (Tamże).
 16. ,,Ryt stacji eucharsytycznej” wygląda następująco: wystawia się Najświętszy Sakrament na ołtarzu, celebrans – bez zasypania – okadza Go trzema rzutami, wykonuje się śpiew przed Ewangelią, wygłasza się Ewangelię, można wygłosić krótką homilię, odmawia się modlitwę, śpiewa się pewną część suplikacji (zależnie od numeru stacji) i nakłada kadzidło do kadzielnicy (w tymże czasie), kapłan ponownie okadza Najświętszy Sakrament, odmawia się modlitwę i dokonuje się błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem (Tamże).
 17. Po przyjściu do ostatniego ołtarza w kościele, monstrancję odkłada się na ołtarz, kapłan zdejmuje welon, dokonuje się okadzenia Najświętszego Sakramentu (po wcześniejszym zasypaniu) i odśpiewuje się hymn Ciebie Boga wysławiamy. Pod koniec tego hymnu podnownie nakłada się kadzidło do kadzielnicy i okadza się Najświętszy Sakrament. Następnie kapłan odmawia modlitwę. Po niej celebrans otrzymuje welon i w zwykły sposób dokonuje błogosławieństwa eucharystycznego. 

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę