Obrzędy chrztu dzieci – do użytku katechetów, gdy brak kapłana lub diakona – Przepisy obrzędowe

Obrzędy chrztu dzieci – do użytku katechetów, gdy brak kapłana lub diakona – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii sakramentu chrztu św. dzieci, którym pod nieobecność kapłana lub diakona przewodniczy świecki katecheta, przypominamy, że:

 1. Zaleca się sprawowanie chrztu w niedzielę (OBP, nr 32). Natomiast nie zaleca się sprawowania tego sakramentu w Wielkim Tygodniu przed Nocą Paschalną (PS, nr 27).
 2. Obrzędem tym posługuje się katecheta, oddelegowany do tego przez ordynariusza (OBP, nr 147).
 3. Cała ceremonia rozpoczyna się od przywitania rodziców i chrzestnych w zwykły sposób. Następnie występuje pytanie o imię oraz o to, czego od Kościoła pragną rodzice (OBP, nr 148-150). Później zapytuje się rodziców chrzestnych o gotowość w pomaganiu przy wychowaniu chrześcijańskim tychże dzieci (OBP, nr 151). Następnie w zwykły sposób przyjmuje się dzieci, kreśląc na ich czołach znak krzyża (OBP, nr 152). Co ważne: znak krzyża – po katechecie – czynią albo rodzice, albo chrzestni (OBP, nr 152).
 4. Później rozpoczyna się obrzęd liturgii słowa. Odczytuje się w nim słowa Ewangelii wg Mateusza (Mt 20, 17-20), lub inne perykopy umieszczone w rytuale (OBP, nr 153). Katecheta głosi potem krótką homilię w sposób, jaki określi mu to ordynariusz. Jednak zamiast tego (tj. zamiast odczytania Pisma i homilii) można przeczytać pouczenie z rytuału: “Chrystus posłał…” (OBP, nr 154).
 5. Modlitwę powszechną odmawia się w zwykły sposób, jak podczas innych obrzędów chrzcielnych.
 6. W tej formie obrzędu opuszcza się modlitwę z egzorcyzmem oraz włożenie ręki (OBP, nr 157).
 7. Od razu po modlitwie powszechnej odmawia się wezwanie do modlitwy, a następnie orację dziękczynną nad wodą, w zależności od tego czy jest ona poświęcona, czy też nie (OBP, nr 159-161).
 8. Po powyższej modlitwie następuje wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary w Boga (OBP, nr 162-165). Oczywiście można zamiast tych wezwań zaśpiewać pieśń wyrażającą wiarę lub użyć innej formuły wyznania wiary (OBP, nr 165).
 9. Przy chrzcielnicy dokonuje się ochrzczenie dzieci. Wykonuje się go w zwykły sposób.
 10. W obrzędach wyjaśniających opuszcza się namaszczenie krzyżmem, a wezwanie: “Bóg wszechmogący…” wygłasza się do wszystkich dzieci zbiorczo (OBP, nr 169).
 11. Obrzęd kończy się modlitwą Pańską, po której rozsyła się zebranych (OBP, nr 176).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , , ,

Przetłumacz stronę