Liturgia Mszy św. Środy Popielcowej

Liturgia Mszy św. Środy Popielcowej

W celu przybliżenia wszystkich zmian, jakie dokonują się w liturgii Środy Popielcowej, przypominamy, że:

  1. W tej liturgii Mszy św. nie występuje akt pokuty. Po pozdrowieniu ludu, kapłan wprowadza wiernych w tę liturgię i odmawia kolektę.
  2. Czytaniami Środy Popielcowej są: Jl 2, 12-18: Rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty (I czytanie); Ps 51(50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17 (R.: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni; Psalm); 2 Kor 5, 20 – 6, 3: Pojednajcie się z Bogiem, oto teraz czas upragniony (II Czytanie); Ps 95(94), 7a. 7d (werset przed Ewangelią); Mt 6, 1-6. 16-18: Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie (Ewangelia).
  3. Po homilii kapłan wygłasza odpowiednie wezwanie (Drodzy bracia i siostry…), a następnie odmawia modlitwę (Panie Boże, Ty przebaczasz ludziom…, albo: Boże, Ty nie chcesz śmierci grzeszników) i kropi popiół wodą święconą w ciszy.
  4. Następnie kapłani (prezbiterzy lub biskupi) posypują głowy wiernych popiołem, mówiąc: Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii (Mk 1, 15), albo: Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz (por. Rdz 3, 19). Po tym obrzędzie obmywa się kapłanom dłonie.
  5. W czasie posypania wiernym głów popiołem, należy śpiewać Psalm 51(50) lub pieśń pokutną (np. Bądź mi litościw, Boże nie skończony czy Przed oczy Twoje, Panie).
  6. Po obrzędzie posypania głów, kapłan wzywa do modlitwy powszechnej, a diakon, kantor lub inny usługujący lub ktoś do tego wyznaczony, śpiewa lub czyta wezwania tej modlitwy.
  7. W liturgii Mszy popielcowej nie odmawia się wyznania wiary.
  8. Prefacją przepisaną do tej liturgii jest 3 lub 4 przedmowa Wielkiego Postu (nr 10-11).
  9. Można odmówić I, II, III, I o Tajemnicy Pojednania lub II o Tajemnicy Pojednania Modlitwę Eucharystyczną (IGMR, nr 365; MR, s. 343*).
  10. Na zakończenie liturgii można odmówić modlitwę nad ludem, wybierając jedną spośród zaproponowanych formuł.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , ,

Przetłumacz stronę