Obrzędy “przekazania” świętych formuł – Przepisy obrzędowe

Obrzędy “przekazania” świętych formuł – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii związanej z obrzędem “przekazania” świętych symboli, przypominamy, że:

  1. Obrzędu tego dokonuje się na zakończenie lub w trakcie trwania katechumenatu (CE, nr 437)
  2. Liturgia mszalna jest sprawowana w dzień powszedni i najlepiej, aby przewodniczył jej biskup (CWD, nr 188).
  3. Przekazanie świętych symboli musi odbyć się po obrzędzie wybrania.
  4. Liturgię sprawuje się w szatach fioletowych z formularza dnia bieżącego (CE, nr 439).
  5. Po wersecie przed Ewangelią diakon lub sam celebrans wzywa katechumenów, aby stawili się przed celebransem w celu otrzymania Modlitwy Pańskiej, którą – według tekstu Ewangelii wg św. Mateusza  – przekazuje im biskup, odczytując jej tekst (CWD, nr 191).
  6. Po homilii diakon lub sam celebrans ponownie wzywa katechumenów, aby stawili się przed celebransem w celu otrzymania wyznania wiary, które wraz z całą wspólnotą wygłasza biskup, podczas gdy katechumeni przysłuchują się tekstowi Credo, nie wypowiadając żadnego ze słów tej modlitwy (CWD, nr 186-192).
  7. Po przekazaniu wyznania wiary, biskup składa mitrę i wyciągnąwszy ręce, odmawia nad katechumenami modlitwę, pod której katechumeni są odprawiani (CE, nr 441).
  8. W Modlitwie Eucharystycznej wspomina się wybranie oraz chrzestnych (CE, nr 441).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę