Wykład na temat kanonu mszalnego: I dystynkcja

Wykład na temat kanonu mszalnego: I dystynkcja

Święty Odon z Tournai był francuskim mnichem benedyktyńskim. To jemu właśnie przypisuje się założenie opactwa Saint-Martin w Tournai. Początkowo zasłynął jednak jako wybitny nauczyciel retoryki, filozofii, a także nauk ścisłych. Bardzo dobrze znał łacińską poezję i prozę. Nawrócił się dopiero jako człowiek dorosły i dojrzały, pod wpływem lektury dzieł św. Augustyna. Od tego momentu rozpoczął surowy i ascetyczny styl życia. Z początku wraz z towarzyszami postanowił wieść życie monastyczne w jednym z opuszczonych budynków dawnego opactwa Saint-Martin zgodnie z regułą augustiańską. Po kilku latach wspólnota przyjęła regułę benedyktyńską, a Odon został wybrany jej opatem. Został wyświęcony na biskupa i w latach 1105-1113 był biskupem archidiecezji Cambrai.

Niniejszy tekst zawiera pierwszą część tłumaczenia dzieła Odona z Tournai Expositio in canonem missae, czyli wykładu na temat Kanonu Mszy Świętej. Zaprezentowana zostanie przedmowa do samego dzieła, a także analiza pierwszej części tekstu (prima distinctio) Kanonu, traktującego o ogólnym poleceniu składanych ofiar oraz modlitwie za Kościół wojujący. Zwrócić uwagę należy na samą przedmowę, w której znaleźć można apostrofę skierowaną do niejakiego Odona (innego niż autor), będącego najprawdopodobniej benedyktyńskim mnichem, pod wpływem którego biskup Odon z Tournai zdecydował się stworzyć omawiane Expositio. Mając to na uwadze, jak i również fakt, że dzieło adresowane jest mnichowi, a zatem człowiekowi bardzo zaznajomionemu z omawianą tematyką, a także fakt filozoficzno-retorycznego wykształcenia autora, zauważyć można, że tekst pisany jest językiem niełatwym, pełnym teologicznej symboliki, z odwołaniami do Pisma Świętego. Niemniej nie jest to sposób pisania rozwlekły, raczej matematycznie uporządkowany i usystematyzowany. Tłumaczenie usiłuje pozostać jak najbardziej wierne tekstowi oryginalnemu, wprowadzając nieliczne, drobne modyfikacje, tam gdzie było to niezbędne dla zrozumienia istoty treści, nie przeinacza jednak jego znaczenia w całym kontekście. Podstawą do dokonania przekładu był tekst redakcji Jacques-Paul’a Migne’a wydany w serii Patrologia Cursus Completus: Series Latina, w tomie 160, kolumnach 1053 do 1070. Cytaty biblijne ujednolicono w tłumaczeniu z przekładem IV wydania Biblii Tysiąclecia.

Kl. lic. Emanuel Kwiatkowski


Wykład na temat Kanonu Mszy
Przedmowa biskupa Odona

Odon, niegodny sługa Kościoła w Cambrai, Odonowi, swojemu drogiemu synowi, walczącemu pod sztandarami Pana pod czujnym okiem czcigodnego opata Hafligenskiego Fulgentiusa, przesyła pozdrowienia.

Obawiam się zarzutu zarozumiałości, ponieważ odważyłem się dotknąć trudnej materii i rozciągnąć wysiłki na głębokie wody: mianowicie wyjaśnić kanon ołtarza i ukazać tak wielkie tajemnice, jak jest napisane: Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie, ani nie badaj tego, co jest zbyt trudne dla ciebie (Syr 3,21). Ale jakkolwiek inni mnie ocenią, Ty wiesz, bracie, z jaką natarczywością modlitw przekonałeś mnie, aby podjąć taki ciężar, bardziej wierząc, że będę wspomagany twoją pobożnością i modlitwami, niż moją własną siłą. Byłoby bowiem rzeczą bezbożną nie zgodzić się na takie pragnienie, nawet jeśli przekracza ona moje siły: i uznałem, że lepiej jest upaść pod ciężarem, niż całkowicie Ci się sprzeciwić. Zatem, ufając w pomoc Bożą, tak jak zacząłem to dzieło przy Tobie, z pomocą Twoich modlitw, tak też już nie będąc z Tobą obecnym, sam je dokończyłem. W takim celu, aby tekst przedstawionego przeze mnie fragmentu służył ukazaniu pełni, aby zbyt łatwo nie dochodziło do dodawania, ujmowania lub przeinaczeń w świętym Kanonie: co zresztą, bez zgody Papieża, uważamy za rzecz niewłaściwą.

TEKST KANONU.
FRAGMENT PIERWSZY.

Ciebie wiec, najmiłościwszy Ojcze, przez Jezusa Chrystusa Syna Twojego, itd.

WYJAŚNIENIE BISKUPA ODONA.

Godne to i sprawiedliwe, abyśmy składali Tobie dziękczynienie: Ciebie więc, najmiłościwszy Ojcze prosimy, abyś przyjął od nas ofiarę. I ponieważ przyjmujesz nasze wołania z pokornym wyznaniem, Ciebie więc, najmiłościwszy Ojcze, przez Jezusa Chrystusa Syna Twojego, pokornie błagamy, abyś przyjął i uznał prawdziwą ofiarę, tak aby chwała, którą wyrażamy naszym głosem, była następstwem substancjalnej ofiary.

Błagamy i prosimy. Błaganie pokazuje pokorę, prośba zaufanie; ten, kto błaga, powinien pokazać pokorę i ufać, że prośba zostanie spełniona. Dlatego pokornie błagamy, z ufnością prosimy. Stąd napisano: Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym! Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do fali morskiej (Jk 1,6). I znowu: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam (Mk 11,24).

Przyjmij i pobłogosław. Przyjmij – rzecz mile widziana i upragniona. Niech te dary zostaną przyjęte, za sprawą łaski przebaczenia naszych win nie bądź na nas rozgniewany, lecz wejrzyj na naszą wiarę. I pobłogosław te dary, pomnażając łaskę, zwiększając ich godność, a nawet przemieniając je w najwyższą istotę nieśmiertelności i niezniszczalności.

Te dary. Te dary, które ofiarujemy Tobie, aby przez Twoje błogosławieństwo stały się prawe; te dary, które ofiarujemy Tobie, aby przez Twoje błogosławieństwo pozostały nienaruszone; te dary, które ofiarujemy Tobie, aby stały się przez Ciebie, Boże, przyjęte, ponieważ Słowo stało się ciałem (J 1,14a).

Te dary. Zwykliśmy obdarowywać tych, od których chcemy coś uzyskać. Te dary, którymi Ciebie obdarowujemy w ziemskim chlebie, abyśmy uzyskali ten niebiański; te dary, którymi Ciebie obdarowujemy w cielesnym pokarmie, abyśmy mogli osiągnąć z niego duchowe pożywienie; te dary, którymi Ciebie obdarowujemy pod postacią chleba i wina, abyśmy mogli z nich otrzymać Ciało i Krew Chrystusa.

Te święte, nieskazitelne ofiary. Święte, ponieważ złożone Bogu; nieskazitelne, ponieważ są jeszcze całe i nietknięte. Nie powinny być dotykane, dopóki nie zostaną napełnione mocą Ducha i nie zostaną przemienione w Ciało i Krew Chrystusa. Gdyby były przyjęte wcześniej, karmiłyby tylko ciało. Dlatego niektórzy dodają do poprzednich wypowiedzi jeszcze to, co teraz podaję, czyniąc takie rozróżnienie: nieskazitelne, to znaczy najpierw nietknięte, dopóki nie zostaną umocnione Bożym błogosławieństwem, aby mogły być przyjęte na chwałę duszy i ciała. Te słowa pouczają nas, aby chleb, który ma być wykorzystany, był cały i nienaruszony jakimkolwiek nadłamaniem czy ukruszeniem.

Przede wszystkim składamy Ci je za Twój święty Kościół Katolicki. Przede wszystkim, według wspomnianego znaczenia, składamy je za większych, jak również za mniejszych, co oznacza, że składamy ofiarę najpierw za cały Kościół, a następnie za poszczególnych jego członków.

Obdarz go pokojem w obliczu wrogów widzialnych i niewidzialnych, aby nie był deptany prześladowaniami ze strony ludzi, ani skażony przez podżeganie demonów do grzechu.

Strzeż. Zachowaj w tym samym pokoju.

Zjednocz. Niech Kościół nie będzie podzielony żadnymi schizmami i herezjami, lecz w jedności sakramentów katolickiej wiary, pozostanie we wszystkim cały zjednoczony.

I abyś raczył rządzić całym światem. Aby świat w swoich radach, rozporządzeniach, sądach, dekretach, ustanowieniach, działaniach nie był zwiedziony żadnym błędem i aby we wszystkim był prowadzony Twoim kierownictwem.

Wraz ze sługą Twoim papieżem naszym, i biskupem naszym, i naszym królem, i ze wszystkimi prawowiernymi powszechnej i apostolskiej wiary wyznawcami. Od całości przechodzi się do części, tak aby, gdy najpierw modlitwa była odprawiana za cały Kościół, potem można było zatroszczyć się o poszczególne osoby. Kościół jako całość wymaga bowiem innego rodzaju troski niż Kościół lokalny, a jeszcze inne potrzeby mają poszczególni ludzie. Inna troska powinna być poświęcona sprawom publicznym, a inna prywatnym. W przypadku tych trzech osób, za które należy się modlić, wydaje się, że należy przestrzegać tego, aby za papieża, biskupa i króla modlili się pozostali kapłani.

Z prawowiernymi. To znaczy godnymi chwały poprzez ich życie i nauczanie, tymi których sława rozprzestrzenia się wśród ludu, zasłużona właśnie życiem i nauczaniem.

Z wyznawcami wiary. Nie tylko z tymi, którzy mają wiarę. Posiadanie wiary to jedno, a pielęgnowanie wiary to coś innego; pielęgnuje wiarę ten, kto stara się i dąży do życia zgodnie z wiarą, podczas gdy wielu ma wiarę, ale wcale nią nie żyje.

Święty Odon z Tournai

Expositio in canonem missae
Odonis praefatio
Odo, Camercensis Ecclesiae minister indignus, Odoni, dilectio filio suo, sub venerabili abbate Hafliginensi Fulgentio, Dominicis castris militanti, salutem. Praesumptionis argui timeo, quod ausus sum rem difficilem contingere, et extendere conatus im alta profunditate: scilicet exponere canonem altaris, et probare tanta misteria, sicut scriptum est: Altiora te ne quaesieris, et fortiora te ne scrutatus fueris (Ecl. III). Sed quomodocumque me iudicent alii, tu scis, frater, quanta precum instantia me vieisti, ut tantum onus sustollerem, magis credens adiuvari devotione et precibus tuis quam mea virtute. Impium enim erat tanto desiderio non acquiescere, etiamsi vires excedat: et iudicavi magis sub fasce ruendum, quam tibi omnino contradicendum. Itaque confisus in Dei auxilio, ut tuis precibus tibi coepi praesens apud te, et absens perfeci sine te. Odo autem, ut textus cuiusque capituli praescribatur expositioni totius, ne cito praesumantur additiones vel detractiones, vel mutationes in sacro Canone: quod nefas ducimus fieri, sine Romano pontifice.

TEXTUS CANONIS.
PRIMA DISTINCTIO.

Te igitur clementissime Pater, per Iesum Christurn Filium tuum, etc.

EXPOSITIO DOMINI ODONIS.

Quia dignum et iustum est nobis tibi agere gratias: Te igitur, clementissime Pater, rogamus, ut a nobis sacrificium accipias. Et quia nostras voces supplici confessione admittis, Te igitur, clementissime Pater, per Jesum Chrislum Filium tuum supplices rogamus, et reale sacrificium acceptari, ut laudes vocem substantiale sequatur sacrificium.
Rogamus et petimus. Rogatio ostendit humilitatem, petitio confidentiam; qui aliquid implorat humilitatem debet ostendere et de impetratione confidere. Itaque supplices rogamus, confidenter petimus. Unde scriptum est: Petat a Domino nihil haesitans. Qui enim haesitat, similis est fluctui maris (Jac. I). Et iterum: Quidquid credentes petieritis, accipietis (Marc. XI).
Uti accepta habeas et benedicas. Accepta, id est grata et placita. Accepta habeas, culpis nostris data venia non offensus, imo nostra devotione placatus. Et benedicas, multiplicando gratiam, augendo dignitatem, imo convertendo in excellentissimam immortalitatis et ineorruptionis creaturam.
Haec dona. Heac dona, quae tibi donamus, ut tibi maneant per tuam benedictionem firmata; haec dona quae tibi donamus, ut apud te consistant per tuam benedictionem incorrupta; haec dona quae tibi donamus, ut fiant tibi Deus assumpta, siquidem Verbum caro factum est (Ioan. I).
Haec munera. Solemus illos munerare a quibus aliquid molimur obtinere. Haec munera quibus te in pane terreno muneramus, ut obtineamus eum coelestem; haec munera, quibus in corporali cibo te muneramus, ut alimentum inde spirituale consequamur; haec munera, quibus te muneramus in substantia panis et vini, ut percipiamus inde corpus et sanguinern Christi.
Haec sancta sacrificia illibata. Sancta, quia Deo oblata; illibata, quia adhuc integra et intacta. Neque enim contingi debent, donec sumpserint vim spiritualem, et conversa fuerint in Christi corpus et sanguinem. Nam prius sumpta, corpus tantum pascerent. Unde quidam superioribus adiungunt quod sequitur, sic distinguendo. Illibata imprimis, id est intacta primum quousque divina benedictione munita, ad salutem sumantur animae et corporis. Ex hoc verbo admonemur, ut appositus panis integer sit et nulla fractione vel laesura violatus.
Imprimis, quae tibi offerimus pro Ecclesia tua sancta Catholica. Imprimis, quod superioribus iungitur secundum praedictum sensum, iungitur etiam inferioribus, significando quod offeramus hostian, primum pro tota Ecclesia, deinde pro aliis sequuntur.
Quam pacificare ab hostibus visibilibus et invisibilibus ut nec hominum persecutionibus conculcetur, nec instinctu daemonum criminibus polluatur.
Custodire. In ipsa pace.
Adunare. Ne schismatibus ullis et haeresibus dividatur, sed in unitate sacramentorum catholicae fidei, in omnibus tota adunetur Ecclesia.
Et regere digneris toto orbe terrarum. Ut in suis consiliis, dispositionibus, iudiciis, decretis, institutis, actionibus nullo decipiatur errore, et in omnibus tuo ducatur moderamine.
Una cum famulo tuo papa nostro, et antistite nostro, et rege nostro, et omnibus orthodoxis, atque catholicae et apostolicae fidei cultoribius. De toto descenditur ad partes, ut, cum imprimis pro tota Ecclesia orotio fieret, postea de singulis solliciti simus. Alio namque tota Ecclesia eget regimine, alio singulae Ecclesiae, et alio singuli homines. Alia cura rebus est exhibenda publicis, alia privatis. In tribus autem personis pro quibus orandum propasuit, hoc observandum videtur, ut pro papa vero, et antistite et rege orent reliqui presbyteri.
Orthodoxis. Id est, vita et doctrina gloriosis, quorum fama dilatatur in populo, merito vitae et doctrinae.
Fidei cultoribus. Non fidem tantum habentibus. Aliud est enim fidem babere, et aliud fidem colere; fidem colit, qui studet et intendit secundum fidem vivere cum multi fidem habeant qui hoc non faciant.

Mnóstwo dzieł o teologii liturgii powstało w języku łacińskim i nie jest dziś znane przez barierę językową. Czemu więc jej nie przełamać? Właśnie dlatego przygotowałem dla Was tłumaczenie jednego z takich traktatów!

Kl. lic. Emanuel Kwiatkowski

FILOLOG KLASYCZNY

Tags: , , , , , , , , , , ,

Przetłumacz stronę